Št. objave Naslov
4208. Ukaz o odprtju veleposlaništva Republike Slovenije v Dublinu
4209. Ukaz o odprtju veleposlaništva Republike Slovenije v Helsinkih
4210. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Čile
4211. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
4212. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o kategorizaciji državnih cest
4213. Sklep o opustitvi nadomeščenih delov državne ceste
4214. Sklep o prenosu nadomeščenih delov državnih cest med občinske ceste
4215. Pravilnik o kakovosti univerzalnih storitev
4216. Pravilnik o spremembi pravilnika o uporabi igralnih avtomatov zunaj igralnic
4217. Odločba o imenovanju Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor v Organizacijo za kontrolo ekoloških kmetijskih pridelkov oziroma živil
4218. Odločba o dopolnitvi odločbe o prepovedi uvoza in prevoza določenih pošiljk zaradi preprečitve vnosa klasične prašičje kuge
4219. Odločba o prepovedi oddaje v promet in uporabe ledvic divjih parkljarjev
4220. Odločba o razveljavitvi dela prvega odstavka 34. člena in tretjega odstavka 34. člena statuta Mestne občine Celje
4221. Odločba, da drugi odstavek 45. člena zakona o davku na dodano vrednost ni v neskladju z ustavo
4222. Odločba o ugotovitvi, da 64. člen zakona o varstvu okolja ni v neskladju z ustavo
4223. Odločba, da izpodbijane določbe statuta Občine Brezovica niso v neskladju z zakonom
4224. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Co 1248/2001 z dne 25. 7. 2001 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. POMI 241/2001 z dne 26. 5. 1999
4225. Sklep o spremembi sklepa o obveznosti rezidentov in nerezidentov, da kupujejo oziroma prodajajo tuj denar samo od oseb, ki so si za opravljanje teh poslov predhodno pridobile dovoljenje Banke Slovenije in o obveznosti poročanja o tako sklenjenih poslih
4226. Sklep o dnevnem načrtovanju tolarske likvidnosti in spremljanju koncentracije deponentov
4227. Sklep o spremembi sklepa o kapitalski ustreznosti bank in hranilnic
4228. Sklep o najmanjšem obsegu likvidnosti, ki jo mora banka zagotavljati
4229. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje v obdobju od 22. 10. do 28. 10. 2001
4230. Sklep o spremembi vrednosti točke zdravniške tarife
4231. Spremembe in dopolnitve tarife o taksah in nadomestilih
4232. Sklep o oprostitvi plačevanja letnega nadomestila za opravljanje nadzora
4233. Odločba o dodelitvi licence za opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih potovanj in/ali licence za opravljanje dejavnosti prodaje oziroma posredovanja turističnih potovanj
4234. Odločba o spremembah in dopolnitvah odločbe o dodelitvi licence za opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih potovanj in/ali licence za opravljanje dejavnosti prodaje oziroma posredovanja turističnih potovanj
4235. Sklep o vrnitvi licence za opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih potovanj in/ali licence za opravljanje dejavnosti prodaje oziroma posredovanja turističnih potovanj
4236. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana
4237. Pravilnik o spremembi pravilnika o merilih za določitev lokacij in o lokacijah za oglaševanje
4238. Odlok o proračunu Občine Borovnica za leto 2001
4239. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju prostorsko ureditvenih pogojev za območje Lokrovec, za območje Lahovniška hosta in za območje Zg. Hudinja-Lahovna
4240. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore
4241. Cenik zemeljskega plina za tarifni odjem
4242. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
4243. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2001
4244. Odlok o varstvu virov pitne vode na območju Občine Dol pri Ljubljani
4245. Program priprave za lokacijski načrt rekonstrukcije križišča "Dolsko" na glavni cesti G2-108, v km 7,320 odseka 1181 Šentjakob-Ribče
4246. Pravilnik o denarnem darilu občine staršem novorojencev
4247. Pravilnik o denarnih pomočeh iz proračunskih sredstev Občine Grosuplje
4248. Pravilnik o oddajanju poslovnih in upravnih prostorov v najem
4249. Spremembe in dopolnitve pravilnika o dodeljevanju stanovanjskih posojil Občine Grosuplje
4250. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Hodoš
4251. Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o ustanovitvi stanovanjskega sklada občin Idrija in Cerkno
4252. Odlok o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada Občine Idrija
4253. Pravilnik o organizaciji in delovanju proračunskega stanovanjskega sklada Občine Idrija
4254. Sklep o določitvi cene programov vrtca v Občini Juršinci
4255. Odlok o dopolnitvi odloka o pogojih, postopkih in merilih za podelitev koncesije na področju opravljanja gospodarske javne službe "urejanje in vzdrževanje občinskih cest"
4256. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe "urejanje in vzdrževanje občinskih cest"
4257. Odlok o sprejetju lokacijskega načrta za obvozno cesto v Kanalu
4258. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Mestni občini Kranj
4259. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Križevci za leto 2001
4260. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986-1990 za območje Občine Križevci
4261. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o varstvu vodnih virov Vučja vas, Bučečovci in Zasadi
4262. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Lenart za leto 2001
4263. Odlok o javnem redu in miru
4264. Odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih komunalnih, tehnoloških in padavinskih voda
4265. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o lokacijskem načrtu centralna čistilna naprava Ljutomer
4266. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi pravilnika o pogojih, načinu in kriterijih za pridobivanje sredstev, namenjenih za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in kmetijstva v Občini Markovci
4267. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenj Gradec za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Slovenj Gradec za obdobje 1986-1990 za območje Občine Mislinja v letu 2001 (Prostorski plan Občine Mislinja z Urbanistično zasnovo naselij Mislinja in Šentilj pod Turjakom)
4268. Odlok o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2001
4269. Sklep o spremembi cen vzgojno varstvenih programov v vrtcih v Mestni občini Novo mesto
4270. Pravilnik o finančnem nadzoru v Mestni občini Novo mesto
4271. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju socialnih stanovanj v najem v Mestni občini Novo mesto
4272. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Novo mesto, ki se nanaša na programsko zasnovo za zazidalni načrt tovarne Adria Mobil
4273. Sklep o ukinitvi javnega dobra
4274. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Odranci za leto 2001
4275. Sklep o zaključnem računu zbiranja, porabe in ostanka sredstev samoprispevka za izgradnjo mrliške vežice v Štorjah
4276. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta stanovanjske cone III/1, Šentjur pri Celju
4277. Cenik prispevkov pred priključitvijo na javno vodovodno in kanalizacijsko omrežje v Občini Škocjan
4278. Sklep o postopnem povišanju cen komunalnih storitev na območju Občine Škocjan
4279. Odlok o uvedbi uličnega sistema v naselju Pijava Gorica
4280. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč
4281. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vransko za leto 2000
4282. Odlok o komunalnem prispevku na območju Občine Vransko
4283. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta poslovno-proizvodnih dejavnosti Podlog
4284. Sklep o zvišanju cen programov predšolske vzgoje v Vzgojnovarstvenem zavodu Vrtci Občine Žalec
4285. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o označevanju in registraciji govedi
4286. Poročilo o gibanju plač za avgust 2001