Št. objave Naslov
4103. Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o davčni službi (ZDS-F)
4104. Zakon o preprečevanju pranja denarja (ZPPDen-1)
4105. Zakon o spremembi zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (ZZLPPO-B)
4106. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-C)
4107. Zakon o jamstvu Republike Slovenije za obveznosti domačega letalskega prevoznika za kritje škod, nastalih kot posledica vojne oziroma terorizma in o pogojih jamstva za tuje letalske prevoznike (ZJODLPKŠ)
4108. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih financah (ZJF-B)
4109. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
4110. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
4111. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
4112. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
4113. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
4114. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
4115. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
4116. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
4117. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
4118. Uredba o preoblikovanju Rudnika Žirovski vrh, javnega podjetja za zapiranje rudnika urana, p.o., v Rudnik Žirovski vrh, javno podjetje za zapiranje rudnika urana, d.o.o.
4119. Uredba o koncesiji za gospodarsko izkoriščanje vode iz vodotoka Krka za namakanje na kompleksu imenovanem Namakalni sistem Kalce-Naklo
4120. Uredba o ukrepih proti Talibanom (AFGANISTAN)
4121. Uredba o ukrepih proti UNITA (ANGOLA)
4122. Uredba o ukrepih proti Iraku
4123. Seznam zdravil, ki se izdajajo brez recepta, za katera je bilo od 16. 3. 2001 do 30. 9. 2001 izdano dovoljenje za promet
4124. Odločba o delni razveljavitvi zakona o nacionalni stanovanjski varčevalni shemi
4125. Odločba o razveljavitvi sodb Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 157/98 z dne 27. 10. 1998, Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 53/98 z dne 28. 5. 1998 in Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. Ps 934/96 z dne 11. 2. 1998 in o odpravi odločb Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje št. 4018033 z dne 9. 7. 1996 in 26. 4. 1996 ter vrnitev zadeve v novo odločanje
4126. Odločba o ugotovitvi, da pravilnik o določanju plač in drugih prejemkov funkcionarjem Občine Postojna, članom nadzornega odbora Občine Postojna, članom sosveta ter zunanjim članom delovnih teles občinskega sveta ni v neskladju z zakonom
4127. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za september 2001
4128. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Divača za leto 2000
4129. Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta za rekonstrukcijo križišča cest R1-221/1221 Trbovlje-Hrastnik, R1-221/1222 Hrastnik-Šmarjeta in R1-224/1230 Hrastnik-ost čez Savo pri "Riklovem mostu" v Hrastniku
4130. Program priprave zazidalnega načrta industrijske cone Podkraj
4131. Program priprave ureditvenega načrta Resnica S-5
4132. Program priprave prostorskih ureditvenih pogojev za območje Dirmajerjev hrib - PUP 5
4133. Program priprave prostorskih ureditvenih pogojev za območje bivši Petrol - PUP 6
4134. Odlok o oglaševanju in usmerjevalnem sistemu v Mestni občini Kranj
4135. Odlok o dopolnitvah in spremembah odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Kranj
4136. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcih na območju Mestne občine Kranj
4137. Odlok o osnovah in merilih za financiranje krajevnih in vaških skupnosti Občine Medvode
4138. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Metlika za leto 2001
4139. Odlok o priznanjih Občine Metlika
4140. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Vodovod Murska Sobota d.o.o.
4141. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih taksah v Mestni občini Murska Sobota
4142. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala d.o.o.
4143. Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju zazidalnega načrta
4144. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Notranjski muzej Postojna
4145. Sklep o ukinitvi statusa javno dobro
4146. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Prebold za leto 2000
4147. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Prebold za leto 2001
4148. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
4149. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Rogatec
4150. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o krajevnih skupnostih Občine Slovenska Bistrica
4151. Odlok o spremembah in dopolnitvah začasnih prostorskih ureditvenih pogojev za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica
4152. Pravilnik sklada štipendij za nadarjene in uspešne študente Občine Slovenska Bistrica
4153. Pravilnik o odstranjevanju nepravilno ustavljenih in parkiranih vozil na javnih površinah v Občini Slovenska Bistrica
4154. Pravilnik o namestitvi klešč za blokiranje vozil na javnih površinah v Občini Slovenska Bistrica
4155. Pravilnik o odstranitvi zapuščenih vozil na javnih površinah v Občini Slovenska Bistrica
4156. Spremembe in dopolnitve pravilnika Občinskega sveta občine Tabor
4157. Sklep o zadolžitvi Občine Tabor
4158. Sklep o ustanovitvi in nalogah sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Tabor
4159. Pravilnik o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Tabor
4160. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2001
4161. Odlok o obliki in vsebini pečatov Občine Tržič
4162. Spremembe statuta Občine Tržič
4163. Odlok o komunalnem prispevku v Občini Vojnik