Št. objave Naslov
1. Popravek aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji
4055. Ukaz o imenovanju veleposlanika - vodjo Stalne misije Republike Slovenije pri Uradu Združenih narodov in drugih mednarodnih organizacijah v Ženevi
4056. Sklep o spremembi sklepa o ustanovitvi in nalogah Sveta Vlade RS za študentska vprašanja
4057. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o računih ter načinu vplačevanja in razporejanja javnofinančnih prihodkov
4058. Pravilnik o izvrševanju nalog paznikov
4059. Navodilo za izvajanje nadzora telekomunikacijskega prometa
4060. Odločba o prepovedi uvoza določenih pošiljk zaradi preprečitve vnosa bovine spongiformne encefalopatije
4061. Soglasje k aktu o ustanovitvi Fundacije "Edvard Rusjan", ustanove
4062. Sklep o podrobnejši vsebini dokumentacije k zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave oziroma likvidacijskega upravitelja banke in hranilnice
4063. Sklep o dopolnitvi sklepa o določitvi dokumentacije, na podlagi katere je mogoče ugotoviti, ali je podružnica tuje banke sposobna opravljati storitve, na katere se nanaša zahteva tuje banke za izdajo dovoljenja za njeno ustanovitev
4064. Sklep o dopolnitvi sklepa o določitvi pogojev, ki jih mora izpolnjevati banka oziroma hranilnica za opravljanje bančnih oziroma drugih finančnih storitev ter o določitvi dokumentacije, na podlagi katere je mogoče ugotoviti, ali bo družba sposobna opravljati dejavnosti, na katere se nanaša zahteva za izdajo dovoljenja
4065. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje v obdobju od 8. 10. do 14. 10. 2001
4066. Sporočilo o cenah plemenitih kovin na dan 30. 9. 2001
4067. Sklep o uskladitvi vrednosti točke v odvetniški tarifi
4068. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o stopnjah običajnega odpisa blaga (kalo, razsip, razbitje, okvara)
4069. Dogovor o izhodiščni plači knjigotrške dejavnosti
4070. Odlok o nalogah četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana
4071. Odlok o znaku Mestne občine Ljubljana
4072. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote
4073. Sklep o oblikovanju cen odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda
4074. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
4075. Odlok o razglasitvi hiše Alme M. Karlin za kulturni spomenik lokalnega pomena na območju Mestne občine Celje
4076. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Glazija
4077. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Zgornja Hudinja
4078. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi v k.o. Medlog
4079. Cenik zemeljskega plina za tarifni odjem
4080. Cenik daljinskega ogrevanja stanovanjskih prostorov
4081. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ravne na Koroškem za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega leta 1990 in srednjeročnega družbenega plana Občine Ravne na Koroškem za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Občine Črna na Koroškem za posamezna poselitvena območja (razširitve ureditvenih območij in nova ureditvena območja)
4082. Sklep o določitvi grobovine za najem grobov na pokopališčih na območju Občine Črna na Koroškem (Črna na Koroškem, Javorje, Koprivna) za leto 2001
4083. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o režijskem obratu v Občini Grad
4084. Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o taksah in povračilih za obremenjevanje okolja in racionalno rabo ter izkoriščanje naravnih dobrin na območju Občine Idrija
4085. Program priprave izdelave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ilirska Bistrica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Ilirska Bistrica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 - dopolnjen 2001 - Krajinska zasnova Snežnik
4086. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Jesenice
4087. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2001
4088. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju socialnih stanovanj v najem v Občini Kamnik
4089. Odlok o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada Občine Krško
4090. Statut Zveze kulturnih društev občin Benedikt, Cerkvenjak, Lenart in Sv. Ana
4091. Sklep o ukinitvi javnega dobra
4092. Sklep o spremembi sklepa o določitvi cene programov predšolske vzgoje
4093. Sklep o povišanju cen dimnikarskih storitev na območju Občine Sevnica
4094. Program priprave za spremembo in dopolnitev ureditvenega načrta Šmarje ob Planinski cesti URN 34
4095. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Slovenska Bistrica za leto 2000
4096. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2001
4097. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o javnem redu in miru v Občini Slovenska Bistrica
4098. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta Frankolovo-Trgovski center in Pošta
4099. Uredba o spremembi uredbe o uvedbi podpor za pripravo kmetijskih pridelkov in živil za zunanji trg v drugi polovici leta 2001
4100. Uredba o spremembi uredbe o ureditvi trga z žiti
4101. Spremembe in dopolnitve akta o ustanovitvi javne ustanove "Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni sklad"
4102. Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v državni upravi