Št. objave Naslov
3908. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Otlica
3909. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Vojnik
3910. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Polenšak
3911. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Slovenska Bistrica
3912. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Jezerščak
3913. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Racna gora-Križna gora
3914. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Gorjanci
3915. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Idrija II
3916. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Velenje
3917. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Kokra
3918. Pravilnik o postopku za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov, ki se financirajo in sofinancirajo iz državnega proračuna
3919. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za spodbujanje izrabe obnovljivih virov energije, učinkovite rabe energije in kogeneracije
3920. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za alkoholometre in alkoholne hidrometre
3921. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za pomožno opremo za pretočna merila za tekočine razen vode, ki lahko nosi oznake in znake EEC
3922. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za pretočna merila za tekočine razen vode, ki lahko nosijo oznake in znake EEC
3923. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilne sisteme za tekočine razen vode, ki lahko nosijo oznake in znake EEC
3924. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za avtomatske kontrolne in sortirne tehtnice, ki lahko nosijo oznake in znake EEC
3925. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za avtomatske tehtnice s seštevanjem zveznih rezultatov tehtanja, ki lahko nosijo oznake in znake EEC
3926. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za cisterne na plovilih
3927. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za taksimetre, ki lahko nosijo oznake in znake EEC
3928. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilnike tlaka v pnevmatikah, ki lahko nosijo oznake in znake EEC
3929. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja z nacionalnimi preizkusi znanja ob koncu obdobij v devetletni osnovni šoli
3930. Soglasje k Ustanovitvenemu aktu ustanove -Miljenka Fischer Devetak ustanova za pospeševanje varstva kulturne dediščine-etničnih in verskih manjšin v Jugovzhodni Evropi
3931. Sklep o spremembi sklepa o glavnih znamenjih bankovca za 10.000 tolarjev
3932. Sklep o izročitvi bankovca za 10.000 tolarjev v obtok
3933. Sklep o spremembi sklepa o glavnih znamenjih bankovcev za 1.000, 500 in 100 tolarjev
3934. Sklep o izročitvi bankovcev za 1.000 in 100 tolarjev v obtok
3935. Sklep o izročitvi priložnostnih kovancev v prodajo in obtok
3936. Sklep o določitvi premije za nakup pravice do nakupa deviz
3937. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje v obdobju od 24. 9. do 30. 9. 2001
3938. Sklep o ukinitvi javnega dobra in sklep o vzpostavitvi javnega dobra na območju Občine Brežice
3939. Cenik zemeljskega plina za tarifni odjem
3940. Odlok o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2001
3941. Sklep o razglasitvi mestnega jedra Črnomlja za kulturni spomenik lokalnega pomena
3942. Program priprave spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Danfoss Črnomelj - 1. faza
3943. Odredba o razporeditvi poslovnega časa in uradnih ur v Občinskem uradu občine Dol pri Ljubljani
3944. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Ljutomer za leto 2001
3945. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra
3946. Sklep o izločitvi in priključitvi Podružnične šole Vitomarci
3947. Pravilnik o dodelitvi socialnovarstvenih pomoči iz sredstev proračuna Občine Tržič
3948. Spremembe in dopolnitve odloka o pokopališkem redu
3949. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta Konjsko
3950. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec za območje Občine Žalec - dopolnitev v letu 2000
3951. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Železniki za leto 2001
3952. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o istovetnostnih simbolih Občine Žetale
3953. Program pripravništva in strokovnega izpita za poklic zobozdravnik-zobozdravnica