Št. objave Naslov
3902. Odlok o prenehanju Britanskega sveta - Centra za angleški jezik
3903. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Brežice
3904. Program priprave zazidalnega načrta Čatež-Savska pot
3905. Odlok o pomožnih objektih in drugih posegih v prostor za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje, na območju Občine Mežica
3906. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na Koroškem za območje Občine Mežica za obdobje 1986-2000, dopolnjen 1998
3907. Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Mežica