Št. objave Naslov
3865. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Vzhodni Republiki Urugvaj
3866. Odlok o pomilostitvi obsojenca
3867. Odlok o spremembah odloka o preoblikovanju inštituta za narodnostna vprašanja v javni raziskovalni zavod
3868. Sklep o razrešitvi častnega konzula v Amanu
3869. Sklep o postavitvi častnega konzula v Amanu
3870. Odločba o imenovanju na funkcijo državne pravobranilke na Državnem pravobranilstvu s sedežem v Ljubljani
3871. Odločba o imenovanju na funkcijo državne pravobranilke na Državnem pravobranilstvu s sedežem v Ljubljani
3872. Odredba o izobraževalnem programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe - Promet
3873. Odredba o izobrazbi predavateljev in drugih strokovnih delavcev v programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe PROMET
3874. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za plinomere, ki lahko nosijo oznake in znake EEC*
3875. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pogojih za podelitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju znanosti in tehnologije
3876. Pravilnik o načinih ugotavljanja skladnosti za posamezne vrste merilnih instrumentov ter o vrstah in načinih njihove označitve z oznakami skladnosti*
3877. Pravilnik o pogojih za opravljanje varnega prometa in vzdrževanje reda v pristaniščih in ostalih delih teritorialnega morja in notranjih morskih voda
3878. Pravilnik o napredovanju zaposlenih v Slovenskem inštitutu za standardizacijo
3879. Pravilnik o usposobljenosti za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji
3880. Pravilnik o pogojih, pod katerimi se lahko pri rekonstrukciji ali odstranitvi objektov in pri vzdrževalnih delih na objektih, instalacijah ali napravah odstranjujejo materiali, ki vsebujejo azbest
3881. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o študiji požarne varnosti
3882. Pravilnik o priznanjih in nagradah v carinski službi
3883. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec avgust 2001
3884. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje v obdobju od 17. 9. do 23. 9. 2001
3885. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za avgust 2001
3886. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, avgust 2001
3887. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Hajdina za leto 2001
3888. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Kobilje
3889. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Kobilje
3890. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Kobilje
3891. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Majšperk za leto 2001
3892. Sklep o spremembah in dopolnitvah pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov
3893. Sklep o javni razgrnitvi odloka o lokacijskem načrtu za izvennivojsko križanje ceste R2-441 (odsek 1298 - Lendavska ulica) z železniško progo Ormož-Hodoš v Murski Soboti
3894. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ureditvenem načrtu Šmarjeta
3895. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Novo mesto, za območje KS STOPIČE IN DOLŽ
3896. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Mestne občine Novo mesto, dopolnjenih v letih od 1986 do 2001 (za izvenmestni prostor Mestne občine Novo mesto) - dopolnitev 2001/2
3897. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Novo mesto (programska zasnova za zazidalni načrt IMOS Češča vas) in osnutka Odloka o zazidalnem načrtu IMOS Češča vas
3898. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3899. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu SN 1 Zreče
3900. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
3901. Uredba o avtonomnem ukrepu ukinitve carinske stopnje in posebne dajatve v okviru carinskega kontingenta