Št. objave Naslov
1. Popravek pravilnika o ugotavljanju prihrankov in premoženja ter o vrednosti zagotovljene osnovne oskrbe v postopku za dodelitev denarne socialne pomoči
2. Popravek seznama pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje v obdobju od 13. 8. do 19. 8. 2001
3. Popravek odloka o spremembah dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Ljubljana Vič-Rudnik za obdobje 1986–1990, za območje Občine Dobrova-Horjul-Polhov Gradec
4. Popravek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za planske celote V 39 Hruševo, V 40 Dvor, V 41 Polhov Gradec, V 42 Setnik in V 43 Črni vrh
5. Popravek odloka o zazidalnem načrtu Katica
6. Popravek odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za območje mikrocelot Dorfarje, Forme, Sv. Duh, Virmaše in Grenc
7. Popravek odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev v Občini Škofja Loka, za območje Občine Škofja Loka
8. Popravek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Celje izven ureditvenih območij lokalnih središč in ureditvenega območja Celja za območje Občine Štore
9. Popravek statuta Občine Žirovnica
10. Popravek odloka o komunalnih taksah
3810. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
3811. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
3812. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
3813. Odredba o spremembi odredbe o obrazcu za posredovanje podatkov, ki so potrebni za določanje vrste in količine obveznih rezerv nafte in njenih derivatov in za prijavo o članarini
3814. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o višini pristojbine za opravljanje strokovnih izpitov za pridobitev naziva člana ladijske posadke v trgovski mornarici, o višini pristojbine za opravljanje izpitov za pridobitev posebnih pooblastil članov posadke morskih ladij, o višini pristojbine za izmeritev čolnov in ugotavljanje njihove sposobnosti za plovbo in o višini pristojbine za opravljanje izpitov za voditelja čolna, preizkusov znanj za upravljanje čolna ter izpit za upravljanje z VHF GMDSS postajo
3815. Pravilnik o izobešanju pomorske zastave in znamenj na ladjah trgovske mornarice Republike Slovenije
3816. Pravilnik o vsebini vloge za izdajo dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji
3817. Seznam zdravil, za katera so bile od 28. 7. 2001 do 28. 8. 2001 izdane odločbe o prenehanju dovoljenja za promet
3818. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o usklajevanju hranilno kreditnih služb z določbami zakona o bančništvu
3819. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o letnem nadomestilu za opravljanje nadzora, pavšalnih stroških nadzora in taksah za odločanje o zahtevah za izdajo dovoljenj
3820. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o veliki izpostavljenosti bank in hranilnic
3821. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o podrobnejši vsebini poročil iz 127. člena zakona o bančništvu
3822. Sklep o spremembi sklepa o podrobnejšem načinu izračuna obveznosti, terjatev in naložb pri ugotavljanju neto dolžništva
3823. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje v obdobju od 10. 9. do 16. 9. 2001
3824. Sklep o imenovanju državnih tožilcev na položaj svetnikov oziroma svetnic državnih tožilstev
3825. Odlok o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Braslovče
3826. Sklep o javni razgrnitvi idejne zasnove čistilne naprave Braslovče
3827. Pravilnik o oddaji javnih naročil male vrednosti
3828. Sklep o javni razgrnitvi lokacijskega načrta za napajalni plinovod Krško-Brežice in spremembe in dopolnitve PIA na območju plinifikacije Občine Brežice
3829. Odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih komunalnih in padavinskih voda na območju Občine Kostel
3830. Sklep o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Občini Kostel
3831. Sklep o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Kostel
3832. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Krško za leto 2000
3833. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za naselje Videm v Krškem
3834. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za naselje Raka
3835. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičninah parc. št. 1242/3, parc. št. 1242/4, parc. št. 1242/5 in parc. št. 1242/6, k.o. Leskovec in o zamenjavi predmetnih nepremičnin za nepremičnine parc. št. 771/5, 771/6 in 242/3, k.o. Leskovec
3836. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pogojih in merilih za dodeljevanje socialnih stanovanj v najem
3837. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kuzma
3838. Sklep o ceni vzdrževanja pokopališča in mrliške vežice za leto 2001
3839. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Metlika
3840. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Metlika
3841. Odlok o sprejemu ureditvenega načrta za razširjeno območje gramoznice Kamenšnica ob Bakovski cesti pri Murski Soboti
3842. Sklep o ukinitvi javnega dobra
3843. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje izven ureditvenih območij naselij v Občini Lendava, ki jih ne urejamo s prostorsko izvedbenimi načrti
3844. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Oplotnica
3845. Odlok o proračunu Občine Polzela za leto 2001
3846. Sklep o razpisu naknadnega referenduma o odloku o načinu izvajanja gospodarske javne službe in merilih za podelitev koncesije za distribucijo in dobavo zemeljskega plina ter graditev in upravljanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina v Občini Prevalje
3847. Sprememba statuta Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah
3848. Sprememba poslovnika Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah
3849. Odlok o organizaciji in izvajanju službe socialne oskrbe na domu in merilih za določanje plačil storitev
3850. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Šalovci za leto 2001
3851. Pravilnik o dodeljevanju enkratne denarne pomoči v Občini Šalovci
3852. Pravilnik o subvencijah za pospeševanje razvoja kmetijstva v Občini Šalovci v letu 2001
3853. Odlok o zazidalnem načrtu za ureditveno območje SO Hrastnica
3854. Odlok o spremembi in dopolnitvi programske zasnove za obrtno cono Hrastnica kot sestavnem delu prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do 1990 za območje občine Škofja Loka
3855. Odlok o lokacijskem načrtu za izgradnjo Poljanske obvoznice Škofje Loke (R1 210, odsek 1078, R1 210, odsek 1110)
3856. Sklep o določitvi ekonomske cene v Vrtcu Lipa v Štorah
3857. Sklep o zvišanju cen programov predšolske vzgoje v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola Vransko Tabor vrtec Tabor
3858. Sklep o določitvi ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcu Občine Veržej
3859. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Železniki
3860. Odlok o koncesiji za opravljanje dejavnosti šolskih prevozov z minimalnim javnim linijskim prevozom na območju Občine Žužemberk
3861. Pravilnik o javnem vodovodu v Občini Žužemberk
3862. Pravilnik o obračunavanju stroškov za uporabo javne kanalizacije
3863. Pravilnik za obračun oskrbe z vodo v Občini Žužemberk iz vodovodnih sistemov v upravljanju Javnega podjetja Komunala Novo mesto d.o.o.
3864. Pravilnik o javni kanalizaciji