Št. objave Naslov
3781. Uredba o neposrednih plačilih za rejo živali in plemenskih živali ter podporah za pospeševanje prodaje kmetijskih pridelkov oziroma živil za leto 2001
3782. Uredba o taksi za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov
3783. Uredba o dopolnitvah uredbe o avtonomnem ukrepu znižanja ali ukinitve carinskih stopenj za določeno blago
3784. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o ureditvi trga z žiti
3785. Odlok o določitvi naročil zaupne narave listin s področja upravnih notranjih zadev
3786. Sklep o odprtju Generalnega konzulata Republike Slovenije v Tirani
3787. Sklep o imenovanju častnega generalnega konzula v Tirani
3788. Sklep o spremembi višine prispevka za RTV programe
3789. Izjava po 14. členu Mednarodne konvencije o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije
3790. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje šarke, ki jo povzroča virus Plum pox potyvirus
3791. Pravilnik o medicinskih merilih, načinu in postopku ugotavljanja možganske smrti ter sestavi komisije za ugotavljanje možganske smrti
3792. Navodilo o načinu, obliki in rokih posredovanja podatkov o upravičencih do odškodnine na podlagi zakona o skladu za poplačilo odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja (ZSPOZ)
3793. Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev, za katera je bilo v času od 11. aprila 2001 do 25. julija 2001 izdano podaljšanje odločbe o registraciji oziroma spremenjena uporaba v odločbi o registraciji v Republiki Sloveniji
3794. Seznam dopolnitev seznama registriranih fitofarmacevtskih sredstev v Republiki Sloveniji
3795. Seznam dopolnitev seznama zdravil za uporabo v veterinarski medicini
3796. Odločba o dopolnitvi odločbe o prepovedi uvoza in prevoza določenih pošiljk zaradi preprečitve vnosa slinavke in parkljevke
3797. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje v obdobju od 3. 9. do 9. 9. 2001
3798. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika vrhovnega sodišča
3799. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice višjega sodišča
3800. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika višjega sodišča
3801. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika okrožnega sodišča
3802. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur
3803. Statut Slovenskega inštituta za revizijo
3804. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lenart za območje Občine Benedikt
3805. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Jesenice
3806. Pravilnik o spremembi pravilnika o oddaji občinskih službenih stanovanj v najem
3807. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Tolmin in srednjeročnega družbenega plana Občine Tolmin za območje Občine Kobarid dopolnjen 1996
3808. Odlok o javnem redu in miru v Občini Kostel
3809. Odlok o lokalni turistični vodniški službi v Občini Kostel