Št. objave Naslov
3563. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (ZUKLPP-B)
3564. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o azilu (ZAzil-B)
3565. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o dedovanju (ZD-B)
3566. Sklep o zaprtju Generalnega konzulata Republike Slovenije v Los Angelesu
3567. Sklep o razrešitvi častnega generalnega konzula v Los Angelesu
3568. Odredba o spremembah odredbe o določitvi števila sekretarjev, višjih strokovnih sodelavcev, strokovnih delavcev v centru za informatiko, upravno-tehničnih delavcev, računovodskih delavcev, administrativnih delavcev in tehničnih delavcev na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije
3569. Odredba o spremembah odredbe o določitvi števila mest sodnikov za prekrške na posameznem organu, ki vodi postopek o prekršku na prvi stopnji in na Senatu za prekrške Republike Slovenije
3570. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o določitvi plačila agenciji, ki posreduje zaposltiev brezposelnim osebam
3571. Sklep o določitvi in razvrščanju območja z višjo stopnjo brezposelnosti od povprečne v Republiki Sloveniji ter določanja ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leto 2001
3572. Sklep o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta
3573. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o napredovanju zaposlenih v državni upravi
3574. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za neavtomatske tehtnice
3575. Pravilnik o merilih za oblikovanje cen zdravil na debelo
3576. Pravilnik o farmakovigilanci za zdravila za uporabo veterinarski medicini
3577. Pravilnik o opremljanju fitofarmacevtskih sredstev
3578. Navodilo za pripravo programov dela, letnih dopolnil k programom in poročil organizacij proizvajalcev
3579. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni
3580. Soglasje k aktu o ustanovitvi Fundacije Gostinstvo in turizem - GT, ustanove
3581. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec julij 2001
3582. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje v obdobju od 13. 8. do 19. 8. 2001
3583. Metodologija za ugotavljanje razlike v rasti povprečnih mesečnih plač in pokojnin ter načinu upoštevanja izvedene uskladitve pokojnin med letom v januarju
3584. Sprememba statuta Agencije Republike Slovenije za plačilni promet
3585. Sprememba kolektivne pogodbe za dejavnost železniškega prometa
3586. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, julij 2001
3587. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za julij 2001
3588. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Beltinci
3589. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Beltinci
3590. Poslovnik Nadzornega odbora občine Beltinci
3591. Program gospodarskega ravnanja z odpadki v Občini Beltinci
3592. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Brežice za obdobje 1986-1990 za območje "Bencinski servis Brezovica na Bizeljskem" - dopolnitev 2001/5
3593. Odlok o zazidalnem načrtu gospodarske cone Vzhodne Trnovlje II
3594. Odlok o zazidalnem načrtu Začret - I. faza
3595. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Dečkovo naselje
3596. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore v Občini Štore
3597. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2001
3598. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev Občine Škofja Loka za območje Občine Gorenja vas-Poljane
3599. Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Gorenja vas-Poljane
3600. Odlok o komunalnem prispevku na območju Občine Gorenja vas-Poljane
3601. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev Občine Škofja Loka za območje Občine Gorenja vas-Poljane
3602. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev Občine škofja Loka za območje Občine Gorenja vas-Poljane
3603. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Gornja Radgona
3604. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Zavoda za turizem Gornja Radgona
3605. Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Gornja Radgona za leto 2001
3606. Pravilnik o prodaji, oddaji v zakup (najem), oddaji za gradnjo in menjavi stavbnih zemljišč v lasti Občine Gornja Radgona
3607. Pravilnik o merilih in kriterijih za sofinanciranje izvedbe programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Gornja Radgona
3608. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o določitvi načina in pogojev upravljanja s poslovnimi prostori in o oddajanju poslovnih prostorov v najem
3609. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta "Hrpelje"
3610. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kidričevo za leto 2000
3611. Odlok o dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za naselje Kobilje
3612. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o proračunu Občine Kočevje za leto 2001
3613. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda za izobraževanje odraslih Ljudska univerza Kočevje
3614. Poslovnik Nadzornega odbora občine Kozje
3615. Ugotovitveni sklep
3616. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Andreja na Vačah za kulturni spomenik
3617. Sklep o spremembi sklepa o določitvi cene programov predšolske vzgoje v Občini Litija
3618. Sklep o spremembi sklepa o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških urejanja in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Loški potok za leto 2001
3619. Sklep o soglasju za ukinitev javnega dobra
3620. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Semič
3621. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Semič
3622. Pravilnik o uporabi finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Semič
3623. Odlok o priznanjih Občine Šentjur pri Celju
3624. Odlok o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada
3625. Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada za razvoj malega gospodarstva
3626. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za ureditveno območje P 1/7 LTH - OL - Vincarje
3627. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 1990
3628. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev v Občini Škofja Loka za območje Občine Škofja Loka in prostorskih ureditvenih pogojev za območje mikrocelot Dorfarje, Forme, Sv. Duh, Virmaše in Grenc
3629. Program priprave sprememb in dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu obrtno cono Trata kot del ureditvenega območja P1/2
3630. Odlok o grbu, zastavi, žigih in občinskem prazniku Občine Škofljica
3631. Odlok o razglasitvi Kapele Petra Pavla Glavarja (EŠD 9328) in območja gradu Lanšprež (EŠD 8760) na Lanšprežu za kulturni spomenik lokalnega pomena
3632. Odlok o razglasitvi Hom - Livkove zidanice (EŠD 12861) za kulturni spomenik lokalnega pomena
3633. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcih Občine Trebnje
3634. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Zavrč