Št. objave Naslov
3520. Odredba o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje hmeljeve uvelosti, ki jo povzročata glivi Verticillium alboatrum Reinke at Berthold in Verticillium dahliae Klebahn
3521. Pravilnik o medicirani krmi
3522. Odlok o spremembah odloka o priznanjih Občine Majšperk
3523. Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v svetu Osnovne šole Majšperk
3524. Odlok o rebalansu proračuna Občine Markovci za leto 2001
3525. Sklep o določitvi cene vzgojno varstvenih programov v vrtcu v Občini Markovci
3526. Odlok o ugotovitvi, kateri prostorski izvedbeni akti so v skladu s sprejetim odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986-2000 - dopolnjen 1993 in 1994 in družbenega plana razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986-1990 za območje Občine Slovenske Konjice - dopolnjen 1998
3527. Poslovnik Nadzornega odbora občine Šalovci
3528. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Škocjan
3529. Program priprave zazidalnega načrta stanovanjske cone Kamnitnik I
3530. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Škofja Loka za obdobje 1986-2000 za območje Občine Škofja Loka, dopolnitev 2001-2020
3531. Program priprave za programsko zasnovo in zazidalni načrt za ureditveno območje S2/1b Reteče
3532. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
3533. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Tišina za leto 2000
3534. Sklep o javni razgrnitvi
3535. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Žiri za leto 2001
3536. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žirovnica