Št. objave Naslov
3225. Pravilnik o zaposlovanju in financiranju pripravnikov zobozdravnikov
3226. Sklep o sprejemu (Post)rehabilitacijskega praktikuma posebnega programa za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami
3227. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi varstvenih pasov in ukrepov za zavarovanje vodnega zajetja Ovčja jama
3228. Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto 2001
3229. Sprememba tarife komunalnih taks k odloku o komunalnih taksah v Občini Cerknica
3230. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o zazidalnem načrtu "Grič" v Cerknici za ureditveno območje 29C-1 in 31L-1, št. proj. 2001/VI-106
3231. Program priprave prostorskih izvedbenih aktov Občine Grosuplje ter njihovih sprememb in dopolnitev, ki jih bo v skladu s sprejetimi planskimi akti Občine Grosuplje sprejel Svet občine Grosuplje v letu 2001
3232. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi zavoda za razvoj Občine Kozje
3233. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
3234. Odlok o občinski inšpekciji v Občini Ljutomer
3235. Odlok o ustanovitvi in delovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Ljutomer
3236. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o merilih za določitev oprostitve in olajšave pri plačilu socialno-varstvene storitve "Pomoč družini na domu"
3237. Sklep o ukinitvi javnega dobra
3238. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Markovci
3239. Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Markovci
3240. Sklep o izvajanju dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda
3241. Odlok o nadzorstvu nad izvajanjem predpisov Občine Medvode
3242. Odlok o varstvu lokalnih virov pitne vode v Občini Medvode
3243. Odlok o sprejetju sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za ožje mestno središče mesta Murska Sobota
3244. Poslovnik Nadzornega odbora občine Radeče
3245. Odlok - koncesijski akt za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda v Občini Ravne na Koroškem
3246. Spremembe statuta Občine Ravne na Koroškem
3247. Spremembe poslovnika Občinskega sveta občine Ravne na Koroškem
3248. Program priprave in sprejemanja lokacijskega načrta za ureditev ceste R1-226/1256 Ravne-Dravograd od KM 0,340 do Km 0,540 na Ravnah s križiščem za naselje Strojna (pri kinu)
3249. Program priprave in sprejemanja lokacijskega načrta za dovozno cesto v naselje Breznik v Kotljah
3250. Odlok o rebalansu proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2001
3251. Poslovnik o delu Nadzornega odbora občine Rogaška Slatina
3252. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Rogaška Slatina
3253. Tržni red tržnice v Rogaški Slatini
3254. Uredba o spremembi uredbe o določitvi zneska trošarine za mineralna olja in plin