Št. objave Naslov
348. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o izvajanju Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani, v delu, ki se nanaša na trgovino in začasni uporabi zapisnika trgovinskega pogajanja med komisijo in Republiko Slovenijo o novih vzajemnih koncesijah v kmetijstvu (Bruselj, 22. 5. 2000)
349. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o izvajanju Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško ter začasni uporabi sklepa št. 3 skupnega odbora po Sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško
350. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o izvajanju Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Latvijo
351. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o izvajanju Srednjeevropskega sporazuma o prosti trgovini (CEFTA) ter začasni uporabi Dodatnega protokola št. 6 k CEFTA in Sporazuma o pristopu Republike Bolgarije k CEFTA
352. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o izvajanju Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Državo Izrael
353. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o določitvi carinskih kvot za leto 2001 po Splošnem sporazumu o carinah in trgovini (GATT)
354. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o izvajanju Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo
355. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o začasni uporabi Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Litvo
356. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o začasni uporabi Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo
357. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o stroških
358. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
359. Odredba o merilih za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa v programih nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega tehniškega in drugega strokovnega izobraževanja ter v programih gimnazije
360. Odredba o vrsti in moči lovskega orožja ter moči nabojev, s katerimi se sme loviti posamezna divjad
361. Odredba o spremembi odredbe o prepovedi uvoza pošiljk govedi, mesa, izdelkov in surovin, ki izvirajo od govedi iz Velike Britanije, Irske, Francije, Švice, Portugalske, Belgije, Nizozemske, Danske, Španije in Nemčije
362. Pravilnik o kakovosti sladkorjev
363. Pravilnik o zahtevah za maslo in posneto mleko v prahu za potrebe ureditve trga z mlekom in mlečnimi izdelki
364. Pravilnik o varnosti in zdravju pri delu na ribiških ladjah
365. Pravilnik o službeni izkaznici policistov
366. Sklep o spremembi sklepa o ukrepih za izvajanje resolucije Varnostnega sveta Organizacije združenih narodov zoper Talibane (Afganistan)
367. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje v obdobju od 29. 1. do 4. 2. 2001
368. Statut Zbornice Republike Slovenije za zasebno varovanje
369. Spremembe in dopolnitve statuta Zbornice Republike Slovenije za zasebno varovanje (I)
370. Spremembe in dopolnitve statuta Zbornice Republike Slovenije za zasebno varovanje (II)
371. Spremembe in dopolnitve statuta Zbornice Republike Slovenije za zasebno varovanje (III)
372. Spremembe in dopolnitve statuta Zbornice Republike Slovenije za zasebno varovanje (IV)
373. Sklep o stopnjah, načinih in rokih zbiranja zborničnega prispevka Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za leto 2000 in 2001
374. Sklep o podrobnejši obliki in najmanjšem obsegu ter vsebini revizijskega pregleda in revizorjevega poročila zavarovalnice
375. Sklep o podrobnejših pogojih za pridobitev in preizkus strokovnih znanj, potrebnih za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja
376. Sklep o nadzoru nad zavarovalniško skupino
377. Aneks h kolektivni pogodbi za tekstilne, oblačilne, usnjarske in usnjarsko-predelovalne dejavnosti
378. Poročilo o gibanju plač za november 2000
379. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mestni muzej Ljubljana
380. Odlok o ustanovitvi Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije
381. Spremembe in dopolnitve statuta Mestne občine Ljubljana
382. Odlok o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe na področju opravljanja pokopališke in pogrebne dejavnosti v Občini Bistrica ob Sotli
383. Odlok o grbu in zastavi Občine Bistrica ob Sotli
384. Odlok o merilih za določanje dežurnih prodajaln na območju Občine Bistrica ob Sotli
385. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2001
386. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za naselje Zgornje Gorje - 1
387. Sklep o začasnem financiranju Občine Braslovče v letu 2001
388. Sklep o načinu financiranja političnih strank za leto 2001
389. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Murska Sobota za območje Občine Cankova
390. Odlok o začasnem financiranju javne porabe do sprejetja proračuna Občine Cerkno za leto 2001
391. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Grosuplje za obdobje od 1. 1. 2001 do 31. 3. 2001
392. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 2001
393. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2001 na območju Občine Ig
394. Sklep o povišanju cen najema grobnih mest in mrliških vežic
395. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcu, stroška živil in določitvi višine zdravstvene rezervacije
396. Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembi odloka o zazidalnem načrtu za območje K-6 Utok
397. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Kostel
398. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč za leto 2001
399. Razpis nadomestnih volitev za člana Občinskega sveta občine Kostel
400. Razpis volitev v svete vaških skupnosti Občine Kostel
401. Odlok o spremembah odloka o območju naselij ter imenih naselij in ulic v Mestni občini Kranj
402. Odlok o spremembah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje Kranja
403. Odlok o spremembah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Kranjsko in Sorško polje
404. Odlok o spremembah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij Golnik, Goriče, Srednja vas, Zalog in Svarje
405. Odlok o spremembah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Škofjeloško hribovje
406. Odlok o spremembah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Dobrave
407. Program priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje Kranja
408. Program priprave programskih zasnov in ureditvenega načrta območje MO 7/1 Gorenjski sejem
409. Merila za vrednotenje programov športa, ki se financira iz občinskega proračuna
410. Sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2001
411. Odredba o razporeditvi delovnega časa in uradnih ur v Občinski upravi občine Moravske Toplice
412. Pravilnik o oddaji javnih naročil male vrednosti
413. Program priprave za zazidalni načrt poslovno-oskrbnega centra ob Belokranjski cesti
414. Sklep o začasnem financiranju Občine Oplotnica v letu 2001
415. Odlok o povprečni gradbeni ceni, ceni stavbnih zemljišč in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v letu 2001
416. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Podčetrtek
417. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Podčetrtek za leto 2001
418. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dežurstvih prodajaln v Občini Podčetrtek
419. Ugotovitev o prenehanju mandata
420. Odlok o občinskih cestah in ureditvi prometa v Občini Tržič
421. Uredba o dopolnitvi uredbe o višini nadomestila za opravljanje nalog Davčne uprave Republike Slovenije za zavode, sklade in lokalne skupnosti
422. Uredba o določitvi najvišjih cen prevoza potnikov po železnici v notranjem potniškem prometu
423. Odlok o Svetu za nacionalno varnost
424. Spremembe pravil igre na srečo "Hitra srečka"
425. Dodatek k pravilom igre na srečo "Hitra srečka"