Št. objave Naslov
2. Popravek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-A)
3143. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI-B)
3144. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v Posočju (ZPOOSRP-C)
3145. Zakon o porabi sredstev dolgoročnih rezervacij za ekološko sanacijo (ZPDRES)
3146. Zakon o dopolnitvah zakona o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini (ZLNDL-A)
3147. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli (ZOsn-B)
3148. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o gimnazijah (ZGim-A)
3149. Zakon o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-1)
3150. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o Filmskem skladu Republike Slovenije (ZFS-A)
3151. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o bančništvu (ZBan-A)
3152. Seznam potrjenih domačih sort kmetijskih rastlin in tujih sort kmetijskih rastlin, za katere je bila dovoljena introdukcija v Republiki Sloveniji, ter udomačenih sort kmetijskih rastlin, za katere je dovoljen promet v Republiki Sloveniji
3153. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda "Vzgojno-varstveni zavod Borovnica"
3154. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališča na območju Občine Borovnica
3155. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje kmetijstva v Občini Borovnica
3156. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o razglasitvi kulturnih in tehničnih spomenikov v Občini Dobje
3157. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za del zdraviliškega kompleksa v Dobrni
3158. Odlok o priznanjih Občine Hodoš
3159. Odlok o istovetnostnih simbolih Občine Hodoš
3160. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Ig za leto 2001
3161. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ig za leto 2000
3162. Sklep o ukinitvi javnega dobra
3163. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Tepanje
3164. Sklep o določitvi ekonomske cene programov v javnem vzgojno-varstvenem zavodu