Št. objave Naslov
3052. Uredba o načinu, obrazcih in vodenju evidence opozoril, ki jih izrekajo policisti takoj na kraju prekrška
3053. Odločba o imenovanju na funkcijo državnega tožilca na mesto okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
3054. Odredba o pogojih obiskovanja in zadrževanja v naravnem rezervatu Škocjanski zatok
3055. Odredba o programu ugotavljanja skladnosti tekočih goriv
3056. Odredba o spremembi odredbe o programu spremljanja kakovosti kmetijskih pridelkov oziroma živil za proračunsko leto 2001
3057. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o načinu in postopku pridobitve licence za opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih potovanj, dejavnosti prodaje oziroma posredovanja turističnih potovanj ter o načinu vodenja registra izdanih licenc
3058. Pravilnik o regionalni karti za izvajanje politike regionalnih državnih pomoči v Republiki Sloveniji
3059. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o cepljenju, zaščiti z zdravili in varstvu pred vnosom in razširjenjem nalezljivih bolezni
3060. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o izvajanju zakona o trošarinah
3061. Pravilnik o načinu vodenja in postopku za vpis ter o posredovanju podatkov iz razvida medijev
3062. Pravilnik o zaščitnem znaku za označevanje kmetijskih pridelkov oziroma živil
3063. Pravilnik o vpisu in izbrisu iz registra pravnih in fizičnih oseb za trgovanje s fitofarmacevtskimi sredstvi
3064. Pravilnik o tehničnih in organizacijskih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati preskusni laboratoriji za ugotavljanje skladnosti kmetijskih pridelkov oziroma živil
3065. Pravilnik o metodah za določanje kakovosti žit, ki so predmet intervencijskega nakupa
3066. Odločba o pooblastilu Zavoda za zdravstveno varstvo Maribor
3067. Odločba o dopolnitvi odločbe o prepovedi uvoza določenih pošiljk zaradi preprečitve vnosa bovine spongiformne encefalopatije
3068. Minimalno zajamčeno donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec junij 2001
3069. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje v obdobju od 16. 7. do 22. 7. 2001
3070. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, junij 2001
3071. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za junij 2001
3072. Kolektivna pogodba za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije
3073. Tarifna priloga h kolektivni pogodbi za dejavnost železniškega prometa za leto 2001
3074. Pravila igre na srečo »PRVE STAVE«
3075. Sklep o potrditvi učbenika: PROMETNA GEOGRAFIJA
3076. Sklep o potrditvi učbenika: POZNAVANJE TEKSTILIJ, 1. del, VLAKNA
3077. Sklep o potrditvi učbenika: POZNAVANJE TEKSTILIJ, 2.del, TEKSTILNOTEHNOLOŠKI POSTOPKI
3078. Sklep o potrditvi učbenika: ZLOŽLJIVA KARTONSKA EMBALAŽA
3079. Sklep o potrditvi učbenika: GOSPODARSKO POSLOVANJE I, PROGRAM TRGOVEC
3080. Sklep o potrditvi učbenika: KEMIJA – ZAKONITOSTI IN UPORABA
3081. Sklep o potrditvi delovnega zvezka: VAJE IZ TEHNOLOGIJE
3082. Sklep o potrditvi učbenika: SNOVANJE POHIŠTVA
3083. Sklep o potrditvi učbenika: FURNIRJI IN PLOŠČE
3084. Sklep o potrditvi učbenika: UVOD V SOCIOLOGIJO
3085. Sklep o potrditvi učbenika: STATIKA
3086. Sklep o potrditvi učbenika: TEHNIČNO RISANJE
3087. Sklep o potrditvi delovnega zvezka: TEHNIČNO RISANJE-VAJE
3088. Sklep o potrditvi delovnega učbenika: TEHNIČNO RISANJE S STROJNIMI ELEMENTI
3089. Sklep o potrditvi učbenika: SPOZNAVANJE STROJNIH ELEMENTOV
3090. Sklep o potrditvi učbenika: POZNAVANJE BLAGA V POMORSTVU IN PROMETU
3091. Sklep o potrditvi učbenika: SFERNA TRIGONOMETRIJA
3092. Sklep o potrditvi učbenika: MIKROBIOLOGIJA IN EPIDEMIOLOGIJA, 1. del
3093. Sklep o potrditvi učbenika: MIKROBIOLOGIJA IN EPIDEMIOLOGIJA, 2. del
3094. Sklep o potrditvi učbenika: MIKROBIOLOGIJA IN EPIDEMIOLOGIJA, 3. del
3095. Sklep o potrditvi učbenika: MORFOLOGIJA ČLOVEŠKEGA ZOBOVJA
3096. Sklep o potrditvi učbenika: ANATOMIJA GLAVE
3097. Sklep o potrditvi učbenika: TEHNOLOGIJA PREVOZA POTNIKOV
3098. Sklep o potrditvi zbirke nalog: ZBIRKA NALOG, ODGOVOROV IN VPRAŠANJ IZ TEHNOLOGIJE PROMETA
3099. Sklep o potrditvi učbenika: MEDNARODNA ŠPEDICIJA
3100. Sklep o potrditvi učbenika: ŽIVILSKA TEHNOLOGIJA-VAJE, III zvezek, Meso, mesni izdelki, ribe, jajca
3101. Sklep o potrditvi učbenika: ŽIVILSKA TEHNOLOGIJA-VAJE, IV. zvezek, Mleko in mlečni izdelki
3102. Sklep o potrditvi učbenika: EKOLOGIJA IN GOZDOSLOVJE
3103. Sklep o potrditvi učbenika: OSNOVE ELEKTROTEHNIKE II
3104. Sklep o potrditvi zbirke nalog: ZBIRKA NALOG IZ OSNOV ELEKTROTEHNIKE II
3105. Sklep o potrditvi delovnega zvezka: MEHANIKA - Delovni zvezek za 1. letnik
3106. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Razvojni center Brežice
3107. Program priprave za lokacijski načrt – Čistilna naprava Obrežje
3108. Sklep o ukinitvi javnega dobra
3109. Spremembe in dopolnitve pravilnika o dodeljevanju sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini Cankova
3110. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu rekreacijskega centra »Na Golovcu«
3111. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Hrastnik za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega plana za območje Občine Hrastnik, dopolnitev v letu 2000
3112. Program priprave lokacijskega načrta Rikljev most
3113. Sklep o začasnem financiranju
3114. Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Jesenice za Občino Kranjska Gora
3115. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Kranjska Gora
3116. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Kungota
3117. Sklep o spremembi odloka o dopolnitvi odloka o pomožnih objektih občanov
3118. Sklep o ukinitvi sklepa o dopolnitvi sklepa o plačilu komunalnega prispevka na območju Občine Kungota
3119. Pravilnik o financiranju športa v Občini Kungota
3120. Pravilnik o delu nadzora in o postopku namestitve in odstranitve naprave, s katero se vozniku prepreči odpeljati vozilo, dokler se ne opravi identifikacija voznika oziroma izvede vročitev plačilnega naloga kršitelju
3121. Odlok o ureditvi plovbe na mejni reki Sotli
3122. Sklep o višini cene programa v Enoti vrtec v Občini Podčetrtek
3123. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec – za območje Občine Polzela
3124. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve
3125. Sklep o obvezni razlagi odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za del območja Občine Postojna
3126. Sklep o spremembah sklepa o določitvi povprečnih stroškov komunalne opremljenosti na območju Občine Postojna za leto 2001
3127. Odlok o postavljanju in upravljanju objektov za nameščanje obvestil in reklam na območju Občine Prebold
3128. Tržni red
3129. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Sevnica
3130. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega izobraževalnega zavoda Prva osnovna šola Slovenj Gradec
3131. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Slovenj Gradec
3132. Sklep o določitvi cen socialno-varstvenih storitev pomoči na domu v Mestni občini Slovenj Gradec
3133. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Celje izven ureditvenih območij lokalnih središč in ureditvenega območja Celja za območje Občine Štore
3134. Odlok o priključitvi dela naselja Lancova vas pri Ptuju k naselju Lancova vas v Občini Videm
3135. Uredba o merilih za ugotavljanje interesa Republike Slovenije, na podlagi katerih se lahko izda diplomatski ali službeni potni list
3136. Uredba o državah, katerih državljani potrebujejo letališki tranzitni vizum za tranzit preko letališč v Republiki Sloveniji
3137. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o načinu, predmetu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe toplotne obdelave klavničnih odpadkov in kužnega materiala živalskega porekla
3138. Sklep o določitvi tarife za ceno storitev opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s klavničnimi odpadki in kužnim materialom živalskega porekla
3139. Sklep o spremembi sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Prirodoslovni muzej Slovenije
3140. Sklep o ustanovitvi, delovnem področju in organizaciji Urada Vlade Republike Slovenije za preprečevanje korupcije
3141. Navodilo o vpisu v seznam pravnih in fizičnih oseb, ki opravljajo proizvodnjo oziroma promet z nevarnimi kemikalijami, ki ga vodi Urad Republike Slovenije za kemikalije
3142. Količnik rasti cen prehrambenih izdelkov