Št. objave Naslov
2956. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU-A)
2957. Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije (ReSNV)
2958. Odlok o ustanovitvi Sveta za telekomunikacije
2959. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za peticije
2960. Odlok o imenovanju članov Nadzornega odbora Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije
2961. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2962. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2963. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2964. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2965. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2966. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2967. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2968. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2969. Odredba o programu spremljanja kakovosti kmetijskih pridelkov oziroma živil za proračunsko leto 2001
2970. Pravilnik o pogojih za uporabo označbe tradicionalnega ugleda kmetijskih pridelkov oziroma živil
2971. Pravilnik o kakovosti perutninskega mesa
2972. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi pravilnika o postopku izdaje obrtnega dovoljenja in o obrtnem registru
2973. Navodilo za oblikovanje cen storitev obveznih lokalnih javnih služb
2974. Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v državni upravi
2975. Soglasje k Aktu o ustanovitvi Nacionalne fundacije za poslovno odličnost, ustanove
2976. Sklep o sistemu jamstva za terjatve vlagateljev pri borzno posredniških družbah
2977. Sporočilo o cenah plemenitih kovin na dan 30. 6. 2001
2978. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje v obdobju od 9. 7. do 15. 7. 2001
2979. Sklep o imenovanju sodnika na sodniško mesto višjega sodnika
2980. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto višje sodnice
2981. Sklep o javnem pozivu sodnikom k vložitvi kandidatur za prosto mesto
2982. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika vrhovnega sodišča
2983. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice višjega sodišča
2984. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice višjega sodišča
2985. Slovenski poslovnofinančni standardi
2986. Spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji
2987. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbene šole Franca Šturma
2988. Sklep o pooblastitvi Javnega podjetja Parkirišča, d.o.o., Ljubljana za izvajanje določenih nalog po odloku o cestnoprometni ureditvi
2989. Cenik za posamezne tarifne skupine plina
2990. Cenik zemeljskega plina za tarifni odjem
2991. Poslovnik Nadzornega odbora občine Črnomelj
2992. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč
2993. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Hodoš za leto 2001
2994. Odlok o grbu in zastavi Občine Jesenice
2995. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gledališče Toneta Čufarja Jesenice
2996. Sklep o oblikovanju najemnine za stavbna in druga zemljišča v lasti Občine Jesenice
2997. Tržni red na tržnici Jesenice
2998. Odlok o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2001
2999. Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Kranj
3000. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorsko ureditvenih pogojev za naselje Vransko - za del območja z oznako C 2
3001. Sklep o določitvi vrste in obsega storitve za dodelitev koncesije za izvajanje programa pomoč družini na domu na območju občin Vransko in Tabor
3002. Sklep o povišanju cen programov za pokritje stroškov predšolske vzgoje v JZ OŠ Vransko, OE vrtec Vransko
3003. Uredba o dopolnitvi uredbe o podlagah in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna
3004. Uredba o spremembi uredbe o subvencioniranju študentske prehrane
3005. Uredba o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj morskega in sladkovodnega ribištva za leto 2001
3006. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Dol-Moravče
3007. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Menišija
3008. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Rovte
3009. Pravilnik o tehničnih in organizacijskih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati organizacije za kontrolo ekoloških kmetijskih pridelkov oziroma živil
3010. Odločba o prepovedi uvoza in prevoza določenih pošiljk zaradi preprečitve vnosa klasične prašičje kuge
3011. Odločba o prepovedi uvoza in prevoza določenih pošiljk zaradi preprečitve vnosa atipične kokošje kuge
3012. Odločba o prepovedi uvoza in prevoza določenih pošiljk zaradi preprečitve vnosa slinavke in parkljevke