Št. objave Naslov
2885. Sprememba poročila o gospodarskih družbah, podjetjih ali zavodih, za katere v skladu s prvim odstavkom 20. člena zakona o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo velja prepoved poslovanja z državo, javnimi podjetji in javnimi zavodi
2886. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
2887. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
2888. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o stroških ugotavljanja in potrjevanja skladnosti izdelkov iz plemenitih kovin
2889. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
2890. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Hrašče
2891. Odredba o spremembi odredbe o dodatnih preventivnih ukrepih v zvezi s transmisivnimi spongiformnimi encefalopatijami
2892. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Šentjernej
2893. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost
2894. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva
2895. Pravilnik o potrjevanju skladnosti in označevanju gradbenih proizvodov
2896. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pogojih in metodologiji izbiranja predlogov za subvencioniranje nakupa raziskovalne opreme
2897. Odločba o spremembi odločbe o imenovanju komisije za zdravila za uporabo v veterinarski medicini
2898. Odločba o razveljavitvi tretjega stavka prvega odstavka 8. člena, delni razveljavitvi tretjega odstavka istega člena in razveljavitvi dvanajste alinee tretjega odstavka 8. člena ter 18. in 30. člena pravilnika o uporabi igralnih avtomatov zunaj igralnic
2899. Sklep o tolarski likvidnostni lestvici
2900. Sklep o spremembi sklepa o devizni likvidnostni lestvici
2901. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje v obdobju od 2. 7. do 8. 7. 2001
2902. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o stopnjah običajnega odpisa blaga v proizvodnji hrane in pijač (kalo, razsip, razbitje in primanjkljaj)
2903. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Brezovica za leto 1999
2904. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Brezovica za leto 2000
2905. Odlok o določitvi in pogojih gradnje pomožnih objektov
2906. Pravilnik o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa iz javnih sredstev na lokalni ravni v Občini Dobrepolje
2907. Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
2908. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kamnik
2909. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
2910. Odlok o pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih v Občini Kidričevo
2911. Pravilnik o zagotavljanju brezplačne pravne pomoči občankam in občanom Občine Kidričevo
2912. Pravilnik za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Kidričevo
2913. Sklep o javni razgrnitvi osnutka prostorsko ureditvenih pogojev Občine Kostel
2914. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za stanovanjsko izgradnjo v Rimskih Toplicah
2915. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi pomožnih objektov v Občini Medvode
2916. Sklep o določitvi povprečne cene za obračun storitev gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki in odlaganja ostankov komunalnih odpadkov
2917. Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Medvode
2918. Pravilnik o podelitvi subvencij za urejanje kmetijskih zemljišč v Občini Medvode
2919. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Moravske Toplice
2920. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na parc. št. 1093/2 k.o. Čikečka vas
2921. Odlok o dopolnitvi odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2001
2922. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih Ct2 - "VZHODNI VSTOP 1"
2923. Odlok o ureditvenem načrtu Mestnega pokopališča Slovenj Gradec
2924. Program priprave zazidalnega načrta "Južni vstop 1"
2925. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Tabor za leto 2000
2926. Pravilnik o sofinanciranju športa v Občini Tabor
2927. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Tržič za leto 2000
2928. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu kopališča Banovci
2929. Pravilnik o financiranju političnih strank v Občini Veržej
2930. Sklep o javni razgrnitvi osnutka spremembe dopolnitev zazidalnega načrta stanovanjske cone 4 v Zrečah