Št. objave Naslov
2863. Uredba o začasni uporabi Dodatnega protokola št. 1 k Sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo
2864. Uredba o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov: Dravinja, Idrijca, Luknjica (pritok Idrijce), Poljanska Sora in Vipava za proizvodnjo električne energije
2865. Uredba o nazivih, pogojih za pridobitev nazivov in posebnih označbah nazivov paznikov
2866. Odredba o prenehanju uporabe odredbe o obveznem certificiranju cementa in seznam standardov
2867. Odredba o obrazcu potrdila o izpitu iz znanja tujega jezika za odrasle
2868. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o zaključnih izpitih v nižjem in srednjem poklicnem izobraževanju
2869. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sežiganju odpadkov
2870. Poročilo o izidu naknadnega zakonodajnega referenduma o zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo
2871. Sklep o razpisu prostega mesta namestnika predstojnika Sodnika za prekrške Slovenj Gradec
2872. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Dolgo polje - lahka industrija
2873. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Hrpelje-Kozina
2874. Pravilnik o oddaji javnih naročil male vrednosti Občine Kobilje
2875. Odlok o osnovah in merilih za določitev najemnine za zemljišča in poslovne prostore
2876. Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Juričevega Drejčka
2877. Odredba o določitvi prednostnih in stranskih cest v Občini Sevnica
2878. Sklep o ukinitvi in vzpostavitvi statusa javnega dobra
2879. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Trebnje, vključno s krajevnimi skupnostmi Občine Trebnje za leto 2000
2880. Odlok o spremembah odloka o zazidalnem načrtu za območje T 6-2 - "Obrtna cona Trebnje"
2881. Odlok o razglasitvi "Tadolejnga" kozolca v Malih Laščah za kulturni spomenik lokalnega pomena
2882. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Velike Lašče
2883. Sklep o ukinitvi javnega dobra in o ustanovitvi javnega dobra
2884. Pravilnik o dodeljevanju denarne pomoči družinam za novorojence z območja Občine Velike Lašče