Št. objave Naslov
2715. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Belorusiji
2716. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Kazahstan
2717. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Uzbekistan
2718. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Turkmenistanu
2719. Uredba o emisiji snovi v zrak iz sežigalnic odpadkov in pri sosežigu odpadkov
2720. Sklep o izjemnem priznanju in odmeri starostne pokojnine osebam, ki imajo posebne zasluge na področju kulture
2721. Sklep o izjemnem priznanju in odmeri družinske pokojnine družinskim članom oseb, ki imajo posebne zasluge na področju kulture
2722. Pravilnik o izvajanju PIC postopka
2723. Odločba o imenovanju strokovne organizacije za organiziranje strokovnega usposabljanja za delo kontrolorjev in strokovnega izpopolnjevanja kontrolorjev
2724. Odločba o prepovedi uvoza določenih pošiljk zaradi preprečitve vnosa bovine spongiformne encefalopatije
2725. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec maj 2001
2726. Sklep o lombardni obrestni meri in obrestni meri za depozit čez noč
2727. Sklep o depozitu čez noč pri Banki Slovenije
2728. Sklep o spremembi sklepa o aktivnih in pasivnih obrestnih merah Banke Slovenije
2729. Sklep o potrditvi učbenika RAZKOSANJE IN IZKOŠČEVANJE MESA
2730. Sklep o potrditvi učbenika NAUK O TOPLOTI
2731. Sklep o potrditvi učbenika SLAŠČIČARSTVO
2732. Sklep o potrditvi delovnega zvezka VADEMECUM
2733. Sklep o potrditvi učbenika TEHNOLOGIJA PROMETA
2734. Spremembe in dopolnitve pravilnika o vrstah, vsebini in poteku specializacij zdravnikov
2735. Dopolnitve pravilnika o vsebini in poteku sekundariata
2736. Odločbe o dodelitvi licence za opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih potovanj in/ali licence za opravljanje dejavnosti prodaje oziroma posredovanja turističnih potovanj
2737. Sklep o razglasitvi Vodnikove domačije za kulturni spomenik lokalnega pomena
2738. Sklep o razglasitvi Kunstlerjeve kovačije za kulturni spomenik lokalnega pomena
2739. Sklep o razglasitvi domačije Gorjanc za kulturni spomenik lokalnega pomena
2740. Sklep o razglasitvi hiše Gunceljska 37 za kulturni spomenik lokalnega pomena
2741. Sklep o razglasitvi hiše Gunceljska 45 za kulturni spomenik lokalnega pomena
2742. Sklep o razglasitvi apnenice v Kamni gorici za kulturni spomenik lokalnega pomena
2743. Sklep o razglasitvi apnenice v Podutiku za kulturni spomenik lokalnega pomena
2744. Sklep o razglasitvi cerkve sv. Roka v Dravljah za kulturni spomenik lokalnega pomena
2745. Sklep o razglasitvi cerkve sv. Antona Puščavnika v Glincah za kulturni spomenik lokalnega pomena
2746. Sklep o razglasitvi cerkve Presvetega odrešenika v Kosezah za kulturni spomenik lokalnega pomena
2747. Sklep o spremembi sklepa o določitvi športnih objektov občinskega pomena v Mestni občini Ljubljana
2748. Sklep o spremembi sklepa o določitvi športnih objektov občinskega pomena v Mestni občini Ljubljana
2749. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986-1990 za območje ˝nadomestnih parcel˝ Občine Brežice ob izgradnji AC Krška vas - Obrežje - dopolnitev 2000/4
2750. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o usklajenosti prostorsko izvedbenih in drugih prostorskih aktov s prostorskimi sestavinami dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986-2000
2751. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Stanovanjska soseska Šentlenart
2752. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dobrovnik za leto 2000
2753. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Dobrovnik
2754. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Dobrovnik
2755. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Hajdina za leto 2000
2756. Odlok o gospodarskih javnih službah na območju Občine Hajdina
2757. Odlok o enotni višini prispevka za priključitev na kanalizacijsko omrežje Občine Hajdina
2758. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Hajdina
2759. Soglasje k ceni proizvodnje in distribucije vode
2760. Odlok o zazidalnem načrtu za cono p 1?2 v Ilirski Bistrici II. faza
2761. Odlok o spremembi odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š15 Golo Brdo - Žlebe
2762. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja ŠP 9/5 Goričane
2763. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š9 Medvode
2764. Odlok o priključitvi dela naselja Rakovnik k naselju Sora
2765. Program priprave novega prostorskega plana Občine Medvode 2020
2766. Sklep o določitvi cen vzgojno?varstvenih programov Vrtca Medvode in rezervaciji
2767. Program priprave za prostorsko ureditvene pogoje za podeželski prostor Občine Mirna Peč
2768. Program priprave ureditvenega načrta Podrožnik Mozirje
2769. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov, ki se pri ugotavljanju davčne osnove priznavajo kot odhodek
2770. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o podrobnejših pogojih in merilih za spodbujanje razvoja turistične infrastrukture
2771. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o zaključnih izpitih v nižjem in srednjem poklicnem izobraževanju