Št. objave Naslov
2. Popravek pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o avtobusnih voznih redih
3. Popravek sklepa o začasnem zadržanju izvrševanja zakona o sodnih taksah
4. Popravek seznama pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje v obdobju od 7. 5. do 13. 5. 2001
5. Popravek seznama pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje v obdobju od 21. 5. do 27. 5. 2001
6. Popravek odloka o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 2000
7. Popravek odloka o ustanovitvi lokalne turistične organizacije Brežice
8. Popravek odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
9. Popravek odloka o komunalnih taksah v Mestni občini Celje
10. Popravek sklepa o ekonomskih cenah za vrtce (Kobarid)
11. Popravek sklepa o začasnem financiranju proračunskih porabnikov v letu 2001
12. Popravek sklepa o javni razgrnitvi zazidalnega načrta za Spodnje Preloge v Slovenskih Konjicah (del območja urejanja S32)
13. Popravek sklepa o razglasitvi Bobnarjevega toplarja na Cviblju za kulturni spomenik (Žužemberk)
2563. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Kirgiziji
2564. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Malti
2565. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
2566. Uredba o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji
2567. Uredba o spremembi uredbe o ureditvi trga za ovčje in kozje meso
2568. Odlok o postavitvi generalnega konzula Republike Slovenije v Celovcu
2569. Odredba o prepovedi prometa na cestah v Republiki Sloveniji
2570. Odredba o višini pristojbine za opravljanje strokovnih izpitov za pridobitev naziva člana ladijske posadke v trgovski mornarici, o višini pristojbine za opravljanje izpitov za pridobitev posebnih pooblastil članov posadke morskih ladij, o višini pristojbine za izmeritev čolnov in ugotavljanje njihove sposobnosti za plovbo in o višini pristojbine za opravljanje izpitov za voditelja čolna, preizkusov znanj za upravljanje čolna ter izpit za upravljanje z VHF GMDSS postajo
2571. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Medvode
2572. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Mokrice
2573. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Radeče
2574. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Solčava
2575. Odločba, št. 1 o priznavanju naravne mineralne vode
2576. Tarifa o nadomestilu za uporabo centralne informatizirane baze sodnega registra in drugih stroških predlagatelja oziroma uporabnika centralne informatizirane baze sodnega registra
2577. Soglasje k aktu o ustanovitvi Ustanove Fundacija objem dobrote
2578. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje v obdobju od 11. 6. do 17. 6. 2001
2579. Dogovor o izhodiščni plači knjigotrške dejavnosti v mesecu maju 2001
2580. Odredba o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina
2581. Odredba o višini parkirnine in načinu plačila
2582. Odredba o višini in načinu plačila stroškov za priklenitev, uporabo in odstranitev lisic
2583. Sklep o določitvi posebne takse za uporabo parkirnih površin
2584. Sklep o določitvi višine stroškov za odvoz nepravilno parkiranega vozila, stroškov varovanja vozila in stroškov odstranitve zapuščenega vozila
2585. Sklep o višini takse za izdajo dovoljenja za dostavo
2586. Sklep o določitvi višine takse za izdajo dovoljenja za promet tovornih vozil
2587. Sklep o soglaju k statutu Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije
2588. Sklep o soglasju k pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije
2589. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o spremembah v javnem podjetju Energetika Celje, d.o.o.
2590. Sprememba tarifnega sistema za prodajo plina
2591. Sklep o ukinitvi statuta zemljišč v splošni rabi v k.o. Spodnja Hudinja in k.o. Ostrožno
2592. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcih na območju Mestne občine Celje
2593. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Starega mestnega jedra Celje - Mohorjev atrij
2594. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Zgornja Hudinja
2595. Statut Občine Komen
2596. Poslovnik Občinskega sveta občine Komen
2597. Odlok o imenovanju, organizaciji in pristojnostih vaških odborov
2598. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Komen
2599. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Bogenšperk
2600. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta "Lopan" - poslovno središče
2601. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Podlehnik za leto 2000
2602. Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada
2603. Spremembe in dopolnila statuta Občine Podlehnik
2604. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Podlehnik
2605. Pravilnik za vrednotenje športnih programov in objektov v Občini Podlehnik
2606. Pravilnik za vrednotenje kulturnih programov v Občini Podlehnik
2607. Sklep o ustanovitvi in nalogah sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
2608. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2609. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Razkrižje od 1. 7. 2001
2610. Odlok o spremembi območij naselij Trebnji Vrh in Preloge ter o ukinitvi naselij Vrtača, Coklovca, Kašča, Mladica, Sela, Vavpča vas, Trata, Sadinja vas, Gaber, Kot in njihovi združitvi z naseljem Semič v enovito naselje Semič ter uvedbi uličnega sistema v novem naselju Semič
2611. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šalovci za leto 2000
2612. Sklep o spremembi sklepa o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest za kmetijske traktorje v Občini Šalovci
2613. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o določitvi najvišjih cen pogrebnih storitev, urejanja in vzdrževanja pokopališč v Občini Šalovci
2614. Pravilnik o finančnih intervencijah programa za pospeševanje proizvodnje hrane v letu 2001 v Občini Šalovci
2615. Odlok o pomožnih objektih, napravah in drugih posegih v prostor v Občini Škofja Loka, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje
2616. Program priprave programske zasnove in zazidalnega načrta stanovanjsko-obrtne cone Virmaše (SO1)
2617. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Trebnje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Trebnje za obdobje od leta 1986 do leta 1990-dopolnjen 2001
2618. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Vitanje
2619. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Vitanje
2620. Sklep o povišanju cen osnovnih komunalnih storitev v Mestni občini Novo mesto
2621. Uredba o predhodni prijavi cen komunalnih storitev
2622. Odredba o določitvi reprezentativnih trgov in o tržno informacijskem sistemu za trg ovčjega mesa
2623. Odredba o določitvi najvišjih cen označevanja in registracije drobnice ter registracije kobil za potrebe uveljavljanja subvencij za leto 2001
2624. Odredba o spremembi in dopolnitvah odredbe o pristojbinah na področju veterinarstva
2625. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega in tehnološkega sodelovanja Republike Slovenije
2626. Pravilnik o pogojih in postopkih izbora in financiranja mrežnih raziskovalno-razvojnih programov v okviru Ciljnega raziskovalnega programa za podporo strateškega razvoja Slovenije na posameznih področjih javnega interesa