Št. objave Naslov
2545. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-F)
2546. Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (ZZVR-1)
2547. Zakon o industrijski lastnini (ZIL-1)
2548. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o gospodarskih družbah (ZGD-F)
2549. Zakon o zunanjih zadevah (ZZZ-1)
2550. Odločba o razveljavitvi sodbe in sklep vrhovnega sodišča in o vrnitvi v novo odločanje
2551. Odločba o razveljavitvi tretjega odstavka 12. člena statuta Madžarske samouprave Občine Lendava
2552. Odločba o ugotovitvi, da 145.a in 145.b člena zakona o izvrševanju kazenskih sankcij nista v neskladju z ustavo, če se razlagata tako, da je mogoče vračanje zaplenjenega premoženja v naravi v vseh primerih, v katerih to premoženje še ni v zasebni lasti
2553. Sklep o začetku postopka za oceno ustavnosti tretjega odstavka 292. člena in drugega odstavka 254. člena poslovnika Državnega zbora ter o začetku postopka za oceno ustavnosti zakona o preoblikovanju prostih carinskih prodajaln na cestnih mejnih prehodih z državami članicami Evropskih skupnosti, ki delujejo v okviru Evropske unije, v mejne prodajalne in o posebnih ukrepih nadzora teh prodajaln, ter o zadržanju izvrševanja navedenih določb poslovnika in zakona
2554. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o oddaji občinskih službenih stanovanj v najem
2555. Odlok o spremembah odloka o komunalnih taksah v Občini Kozje
2556. Odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih voda v Občini Kozje
2557. Sklep o brezplačnem prenosu lastninske pravice
2558. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju socialnih stanovanj v najem v Občini Kozje
2559. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o določitvi podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost
2560. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za nižinski del Občine Lendava
2561. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Lendava
2562. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za gričevnat del Občine Lendava