Št. objave Naslov
2116. Pravilnik o spremembi pravilnika o veterinarsko-sanitarnem nadzoru živilskih obratov, veterinarsko-sanitarnih pregledih ter o pogojih zdravstvene ustreznosti živil in surovin živalskega izvora
2117. Sklep o povprečnih stroških komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč
2118. Odlok o spremembi odloka o statusnem preoblikovanju Javnega komunalnega podjetja Hydrovod Kočevje-Ribnica p.o. v Hydrovod d.o.o., družbo za komunalne dejavnosti
2119. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ribnica za obdobje 1986 do 2000 in srednjeročnega plana Občine Ribnica za obdobje 1986 do 1990
2120. Statutarni sklep o spremembah in dopolnitvah statuta Občine Vrhnika