Št. objave Naslov
1900. Uredba o spremembah uredbe o pogojih in postopku za izdajo ter odvzem licence za opravljanje energetske dejavnosti
1901. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o načinu izvajanja gospodarskih javnih služb s področja distribucije električne energije
1902. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav
1903. Sklep o spremembi sklepa o ustanovitvi in sestavi Komisije za nadzor nad državnimi pomočmi
1904. Odredba o spremembi odredbe o cenah in normativih za določanje cen projektne dokumentacije za popotresno obnovo objektov
1905. Odredba o spremembi odredbe o cenah in normativih za določanje cen gradbenih del za popotresno obnovo objektov
1906. Odredba o določitvi vrednosti točke za izračun vrednosti nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora
1907. Pravilnik o spremembah pravilnika o napredovanju strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev na področju socialnega varstva v nazive
1908. Pravilnik o metodologiji za upoštevanje dohodka iz kmetijske dejavnosti za pridobitev pravice do denarne socialne pomoči in denarne pomoči
1909. Pravilnik o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil
1910. Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev v Republiki Sloveniji
1911. Odločba o prenehanju veljavnosti odločbe o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk domače in divje perutnine ter izdelkov in surovin, ki izvirajo od domače in divje perutnine iz regij Toscana, Emilia-Romagna, Marche, Friuli-Venezia Giulia, Umbrija, Lombardija in Piemonte
1912. Odločba o dopolnitvi odločbe o prepovedi uvoza v Republiko Slovenijo in prevoza preko ozemlja Republike Slovenije za določene pošiljke zaradi preprečitve vnosa slinavke in parkljevke
1913. Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v državni upravi
1914. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje v obdobju od 30. 4. do 6. 5. 2001
1915. Poročilo o gibanju plač za februar 2001
1916. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj in ceni za stavbna zemljišča v letu 2001
1917. Sklep o spremembi sklepa o določitvi športnih objektov občinskega pomena v Mestni občini Ljubljana
1918. Sklep o ukinitvi javnega dobra
1919. Sklep o ukinitvi javnega dobra
1920. Sklep o ukinitvi javnega dobra
1921. Sklep o ukinitvi javnega dobra
1922. Sklep o cenah programov vrtca v Občini Cerkno
1923. Odlok o proračunu Občine Dobje za leto 2001
1924. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dobje za leto 2000
1925. Pravilnik za vrednotenje programov v ljubiteljski kulturi na območju Občine Dobje
1926. Pravilnik za vrednotenje programov športa v Občini Dobje
1927. Sklep o oprostitvi plačila nadomestila za nezazidano stavbno zemljišče
1928. Odlok o proračunu Občine Hodoš za leto 2001
1929. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Hodoš
1930. Spremembe poslovnika Občinskega sveta občine Hodoš
1931. Sklep o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest za kmetijske traktorje v Občini Hodoš
1932. Pravilnik o podaljšanju obratovalnega časa gostinskih obratov v Občini Lenart
1933. Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme v letu 2001 na območju Občine Mislinja
1934. Sklep o cenah ravnanja s komunalnimi odpadki in vodarine
1935. Program priprave zazidalnega načrta "ZN Celjska - center"
1936. Sklep o odvzemu statusa javnega dobra
1937. Sklep o odvzemu statusa javnega dobra
1938. Odredba o območjih kratkotrajnega parkiranja - modre cone v mestu Slovenska Bistrica
1939. Odlok o ustanovitvi Turistično informacijskega centra Občine Šentjur pri Celju
1940. Odlok o spremembi in dopolnitvi dela zazidalnega načrta Gorica pri Slivnici
1941. Odlok o dopolnitvi odloka o določitvi pomožnih objektov
1942. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Trebnje
1943. Sklep o ukinitvi in vzpostavitvi zemljišča v splošni rabi
1944. Pravilnik o sofinanciranju vzdrževanja turističnih poti v Občini Trebnje
1945. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Trebnje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Trebnje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za programsko zasnovo za zazidalni načrt "Stari trg - DSO"
1946. Program priprave zazidalnega načrta "Stari trg - DSO"
1947. Sklep o preoblikovanju Zavoda za ribištvo Ljubljana v Javni zavod za ribištvo Slovenije
1948. Odredba o pošiljanju obvestila o spremembi cen
1949. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o obrazcih za obračun davkov po odbitku in drugih dajatev ter načinu in rokih predlaganja obrazcev davčnemu organu
1950. Odredba o začasnem zavarovanju Mirtoviškega potoka