Št. objave Naslov
1. Popravek uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o začasnem financiranju Republike Slovenije v obdobju januar-marec leta 2001
2. Popravek odredbe o tečaju, ki se uporablja za preračun zneskov v domačo valuto
3. Popravek naslovov sklepov
4. Popravek odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Ptuj
5. Popravek sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Podlehnik od leta 2000 do 2002
6. Popravek sklepa o ceni vzdrževanja pokopališča in mrliške vežice
7. Popravek odloka o proračunu Občine Veržej za leto 2001
8. Popravek odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Vojnik
1784. Uredba o načinu opravljanja obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja in modernizacije javne železniške infrastrukture ter vodenja železniškega prometa
1785. Uredba o Krajinskem parku Sečoveljske soline
1786. Uredba o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne uporabnike
1787. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe prenos električne energije in gospodarske javne službe upravljanje prenosnega omrežja
1788. Uredba o pogojih za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca električne energije
1789. Uredba o določitvi ugodnejše carinske obravnave zaradi narave ali uporabe blaga v posebne namene
1790. Uredba o dopolnitvi uredbe o izvajanju Sporazuma med državami članicami EFTE in Republiko Slovenijo ter začasni uporabi spremembe Priloge IV k Sporazumu med državami članicami EFTA in Republiko Slovenijo
1791. Odlok o razglasitvi Muzeja solinarstva za kulturni spomenik državnega pomena
1792. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Študentski domovi v Ljubljani
1793. Sklep o spremembi sklepa o določitvi cestninskih cest in višine cestnine
1794. Sklep o soglasju k omejitvam vpisa na UNIVERZI V LJUBLJANI v študijskem letu 2001/2002
1795. Sklep o soglasju k omejitvam vpisa na UNIVERZI V MARIBORU v študijskem letu 2001/2002
1796. Sklep o soglasju k omejitvi vpisa na VISOKI ŠOLI ZA UPRAVLJANJE IN POSLOVANJE v Novem mestu v študijskem letu 2001/2002
1797. Sklep o soglasju k omejitvi vpisa na VISOKI ŠOLI ZA MANAGEMENT V KOPRU v študijskem letu 2001/2002
1798. Sklep o soglasju k omejitvi vpisa na TURISTICI - VISOKI ŠOLI ZA TURIZEM V PORTOROŽU v študijskem letu 2001/2002
1799. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Portu
1800. Sklep o postavitvi častnega konzula v Portu na Portugalskem
1801. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Ajdovščina
1802. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Črni vrh
1803. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Stojna
1804. Odločba o prepovedi uvoza pošiljk domačih in divjih prašičev ter izdelkov in surovin, ki izvirajo od domačih in divjih prašičev iz Republike Romunije
1805. Seznam zdravil, za katera je od 3. 4. 2001 do 17. 4. 2001 prenehalo veljati dovoljenje za promet
1806. Seznam zdravil, za katera je bilo od 3. 4. 2001 do 17. 4. 2001 izdano dovoljenje za promet
1807. Odločba o razveljavitvi prvega in drugega odstavka 9. člena pravilnika o ribiško-gojitvenih načrtih ter o evidenci izvrševanja
1808. Odločba o ugotovitvi neskladnosti zakona o popravi krivic z ustavo
1809. Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja zakona o sodnih taksah
1810. Odločba o razveljavitvi prvega odstavka 16. člena odloka o zazidalnem načrtu Vojkov dom - Obala - TS 5/15 in del CT 5/14 in T 5/8 - Portorož in o zavrnitvi pobude za oceno ustavnosti in zakonitosti njegovega 9. člena
1811. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje v obdobju od 23. do 29. 4. 2001
1812. Navodilo o načinu elektronskega poročanja zavarovalnice o naložbah kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada
1813. Odlok o zazidalnem načrtu za obrtno-industrijsko cono Benedikt II
1814. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Krško
1815. Odlok o lokalnih turističnih vodnikih na območju Občine Krško
1816. Odlok o proračunu Občine Majšperk za leto 2001
1817. Odlok o omejitvi cestnega prometa na trgu Ptujska Gora
1818. Sklep o izvajanju dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda
1819. Spremembe in dopolnitve pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov
1820. Sklep o določitvi ekonomske cene programov v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovne šole Puconci - enote Vrtca
1821. Pravilnik o prodaji, oddaji v zakup (najem), oddaji za gradnjo in menjavi stavbnih zemljišč v lasti Občine Puconci
1822. Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Škocjan
1823. Odlok o izvajanju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih in padavinskih voda v Občini Škocjan
1824. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Veržej za leto 2000
1825. Sklep o povprečni gradbeni ceni, stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Veržej za leto 2001
1826. Sklep o vzpostavitvi javnega dobra v k.o. Veržej