Št. objave Naslov
1363. Odlok o izvolitvi podpredsednika Državnega zbora Republike Slovenije
1364. Ukaz o imenovanju izredne in pooblaščene veleposlanice - vodje Stalne misije Republike Slovenije pri Svetu Evrope v Strasbourgu
1365. Sklep o spremembi sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovenska akreditacija
1366. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o štipendiranju
1367. Odredba o poročanju občin o prihodkih in odhodkih, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja
1368. Odredba o minimalni zajamčeni donosnosti za mesece september 2000, oktober 2000, november 2000, december 2000, januar 2001 in februar 2001
1369. Odločba o pooblastitvi Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec za izvajanje določenih nalog javne službe na področju fitofarmacevtskih sredstev in naprav
1370. Odločba o pooblastitvi Kmetijskega inštituta Slovenije za izvajanje določenih nalog javne službe na področju fitofarmacevtskih sredstev
1371. Odločba o pooblastitvi Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije - Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica, za izvajanje določenih nalog javne službe na področju fitofarmacevtskih sredstev
1372. Soglasje k aktu o ustanovitvi Fundacije Solidarnostni sklad Študentske organizacije Univerze v Mariboru
1373. Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v državni upravi
1374. Sklep o letnem nadomestilu za opravljanje nadzora, pavšalnih stroških nadzora in taksah za odločanje o zahtevah za izdajo dovoljenj
1375. Razlaga kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (KPnd)
1376. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Bistrica ob Sotli za leto 2001
1377. Sklep o podaljšanju začasnega financiranja Občine Bistrica ob Sotli za leto 2001
1378. Odlok o obliki in načinu uporabe simbolov in pečata Občine Bled (prečiščeno besedilo)
1379. Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj in o povprečnih stroških urejanja zemljišč v Občini Bled
1380. Ugotovitveni sklep Občinske volilne komisije občine Borovnica
1381. Pravilnik o oddaji javnih naročil male vrednosti
1382. Odlok o ustanovitvi lokalne turistične organizacije Brežice
1383. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Sp. Dobrova - 056
1384. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o merilih za določanje dežurnih prodajaln
1385. Spremembe in dopolnitve pravilnika o finančnih intervencijah programa za pospeševanje proizvodnje hrane v letu 2000 v Občini Dobje
1386. Odlok o določitvi pomožnih objektov in naprav ter drugih posegov v prostor za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje na območju Občine Dobrovnik
1387. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Zdravstvenega doma Lendava
1388. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Dobrovnik
1389. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2000
1390. Sklep o podaljšanju začasnega financiranja Občine Gornja Radgona
1391. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Hodoš za leto 2000
1392. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
1393. Pravilnik o oddaji javnih naročil male vrednosti
1394. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Horjul
1395. Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Spodnja Idrija
1396. Sklep o začasnem financiranju javne porabe do sprejetja proračuna Občine Idrija za leto 2001
1397. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Idrija
1398. Odlok o proračunu Občine Kidričevo za leto 2001
1399. Sklep o povišanju cen programov vrtca v Javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Kidričevo
1400. Odlok o ureditvenem načrtu obnove za območje vzhodne obvoznice Kobarid
1401. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kuzma za leto 2000
1402. Sklep o podaljšanju začasnega financiranja proračuna Občine Kuzma v letu 2001
1403. Sklep o imenovanju podžupana Občine Kuzma
1404. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Kuzma
1405. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka sprememb in dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu: ZN za stanovanjsko izgradnjo v Rimskih Toplicah, št. proj. 1/70
1406. Odlok o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Lenart
1407. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lenart
1408. Program priprave prostorsko izvedbenih aktov Občine Litija, ki jih bo v skladu s sprejetimi planskimi akti Občine Litija sprejel Občinski svet občine Litija v letu 2001-2002
1409. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Majšperk za leto 2000
1410. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Majšperk
1411. Odlok o kriterijih in merilih za določanje dežurnih prodajaln
1412. Sklep o podaljšanju začasnega financiranja iz proračuna Občine Majšperk za leto 2001
1413. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta obrtne cone "Postaja"
1414. Sklep o postopnem povečanju cen za odvoz odpadkov v Občini Mirna Peč za gospodinjstva
1415. Sklep o prispevku - fiksnemu delu ob ceni vode
1416. Odlok o ureditvenem načrtu za zbiralnico živalskih odpadkov v Murski Soboti
1417. Odlok o proračunu Občine Podlehnik za leto 2001
1418. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju občine
1419. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Podlehnik od leta 2000 do 2002
1420. Odlok o priznanjih Občine Postojna (prečiščeno besedilo)
1421. Odlok o ustanovitvi Stanovanjskega sklada občine Postojna
1422. Pravilnik o podeljevanju priznanja Občine Postojna "23. april"
1423. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Puconci
1424. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Puconci
1425. Sklep o načinu financiranja političnih strank
1426. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Razkrižje za leto 2000
1427. Sklep o povprečni gradbeni ceni, stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Razkrižje za leto 2001
1428. Sklep o določitvi ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcu Občine Razkrižje
1429. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Sevnica
1430. Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Radia Sevnica
1431. Odlok o proračunu Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah za leto 2001
1432. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljiišča
1433. Navodilo za oddajo javnih naročil male vrednosti
1434. Odlok o proračunu Občine Šentjernej za leto 2001
1435. Odlok o spremembi odloka o izvajanju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda v Občini Šentjernej
1436. Sklep o podaljšanju javne razgrnitve osnutka spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta odlagališča Cinkarne Celje Za Travnikom
1437. Sklep o ukinitvi javnega dobra
1438. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vodice za leto 2000
1439. Odlok o proračunu Občine Vodice za leto 2001
1440. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Zreče za leto 2000
1441. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
1442. Spremembe pravilnika o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Zreče
1443. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Žiri za leto 2001
1444. Odlok o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada Občine Žiri
1445. Odlok o proračunu Občine Žužemberk za leto 2001
1446. Odlok o določitvi števila članov sveta ter določitvi volilne enote za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Hinje v Občini Žužemberk
1447. Sklep o določitvi novih ekonomskih cen programov predšolske vzgoje v Občini Žužemberk
1448. Ugotovitveni sklep o prenehanju in prenosu mandata na naslednjega kandidata
1449. Sklep o potrditvi stališč do pripomb na osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Novo mesto
1450. Sklep o imenovanju odgovornega urednika in uredniškega odbora občinskega glasila Občine Žužemberk
1451. Uredba o financiranju ukrepov kmetijske politike v obdobju začasnega financiranja Republike Slovenije v obdobju april-junij leta 2001
1452. Uredba o uvedbi podpor za pripravo kmetijskih pridelkov in živil za zunanji trg
1453. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o določitvi minimalne odkupne cene kravjega mleka za namen izvajanja ukrepov v okviru ureditve trga z mlekom in mlečnimi izdelki
1454. Sklep o valorizaciji nadomestila za invalidnost in določitvi višine dodatka za tujo nego in pomoč