Št. objave Naslov
1176. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
1177. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
1178. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
1179. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
1180. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
1181. Uredba o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času v organih državne uprave
1182. Sklep o izjemnem priznanju in odmeri starostne pokojnine osebi, ki ima posebne zasluge na področju športa
1183. Odločba o imenovanju strokovnega sodelavca na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru
1184. Odločba o imenovanju višje strokovne sodelavke na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
1185. Odločba o imenovanju pomočnika okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju
1186. Odločba o imenovanju pomočnika okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani
1187. Odločba o imenovanju pomočnice okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Kranju
1188. Odločba o imenovanju na funkcijo državnega pravobranilca na Državnem pravobranilstvu s sedežem v Ljubljani
1189. Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
1190. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Pokljuka
1191. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Spodnje Dravsko polje
1192. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Cerkno
1193. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Kobarid
1194. Sklep razširjene komisije EUROCONTROL št. 62 v zvezi z določanjem zamudnih obresti za pristojbine na zračnih poteh
1195. Sklep razširjene komisije EUROCONTROL št. 61 o določitvi pristojbin za enoto storitve
1196. Pravilnik o izračunu povprečnega donosa na državne vrednostne papirje
1197. Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri delu
1198. Pravilnik o programu in načinu izvedbe preizkusa znanja o ravnanju z orožjem
1199. Pravilnik o evidenci državne meje
1200. Pravilnik o pogojih in metodologiji izbora in financiranja projektov temeljnega in aplikativnega raziskovanja
1201. Pravilnik o spremembah pravilnika o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje domačih znanstvenih in strokovnih periodičnih publikacij
1202. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o organizaciji in pristojnosti strokovnih teles Ministrstva za znanost in tehnologijo za področje temeljnega in aplikativnega raziskovanja
1203. Pravilnik o spremembah pravilnika o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje znanstvenih sestankov
1204. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o napredovanju zaposlenih v vrtcih v nazive
1205. Seznam zdravil, za katera je prenehalo veljati dovoljenje za promet
1206. Seznam zdravil, za katera je od 16. 2. 2001 do 12. 3. 2001 prenehalo veljati dovoljenje za promet
1207. Seznam medicinskih pripomočkov, za katere je od 11. 1. 2001 do 9. 3. 2001 prenehalo veljati dovoljenje za promet oziroma seznam izbrisa iz registra medicinskih pripomočkov
1208. Odločba o spremembi odločbe o prepovedi uvoza v Republiko Slovenijo in prevoza preko ozemlja Republike Slovenije pošiljk domačih in divjih parkljarjev, mesa ter izdelkov in surovin, zaradi preprečitve vnosa slinavke in parkljevke
1209. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi Regionalne ustanove – Centra za razvoj financ
1210. Odločba o soglasju k aktu o ustanovitvi Ustanove GANDIN fundacije
1211. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje v obdobju od 26. 3. do 1. 4. 2001
1212. Sklep o določitvi premije za nakup pravice do nakupa deviz
1213. Navodilo o obvezni vsebini vloge in obvezni zahtevani dokumentaciji za prijavo na razpise Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije, javnega sklada
1214. Poročilo o gibanju plač za januar 2001
1215. Odlok o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2001
1216. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Ajdovščina
1217. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Murska Sobota, ki se nanaša na območje Občine Beltinci
1218. Odlok o proračunu Občine Bled za leto 2001
1219. Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za središče Bleda
1220. Sklep o določitvi cen programov v vrtcih Občine Brežice
1221. Cenik zemeljskega plina za tarifni odjem
1222. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore
1223. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Črna na Koroškem
1224. Sklep o določitvi cen programov v vrtcu Črna na Koroškem
1225. Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in osnovni ceni stavbnega zemljišča v Občini Črna na Koroškem
1226. Odlok o usklajenosti prostorskih izvedbenih načrtov in drugih prostorskih aktov z dolgoročnim in srednjeročnim planom Občine Grosuplje za obdobje od leta 1996 do 2000, sprememba 1999
1227. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Grosuplje za obdobje od leta 1996–2000, sprememba 1999
1228. Ugotovitveni sklep o predčasnem prenehanju mandata župana
1229. Sklep o razrešitvi dosedanje namestnice člana OVK ter imenovanje novega člana Občinske volilne komisije občine Hrpelje-Kozina
1230. Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč
1231. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kungota za leto 2000
1232. Odlok o proračunu Občine Kungota za leto 2001
1233. Odlok o spremembi odloka o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 2001
1234. Odlok o dopolnitvi odloka o pomožnih objektih občanov
1235. Odlok o spremembi odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kungota
1236. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Kungota
1237. Sklep o dopolnitvi sklepa o plačilu komunalnega prispevka na območju Občine Kungota
1238. Odlok o proračunu Občine Lendava za leto 2001
1239. Odlok o spremembah odloka o komunalni taksi za investicije za zagotavljanje preskrbe prebivalcev s pitno vodo v Občini Majšperk
1240. Sklep o povišanju cen programa vrtca Majšperk
1241. Sklep o povišanju najemnin za poslovni prostor
1242. Sklep o določitvi cene odvoza in deponiranja komunalnih odpadkov družbi Čisto mesto Ptuj, d.o.o.
1243. Pravilnik o denarni pomoči za novorojence
1244. Sklep o ukinitvi javnega dobra
1245. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Novo mesto
1246. Sklep o postopnem povečanju cen
1247. Sklep o podaljšanju začasnega financiranja proračuna Občine Postojna v letu 2001
1248. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Puconci za leto 2000
1249. Odlok o proračunu Občine Ribnica za leto 2001
1250. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Hrastje v Ribnici (R7–S11) (sprememba 2000)
1251. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Škofja Loka za leto 1999
1252. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Dolenca
1253. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za ureditveno območje P1/7 LTH – OL – Vincarje
1254. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2001
1255. Sklep o podaljšanju javne razgrnitve osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta odlagališča Cinkarne Celje Za Travnikom
1256. Odlok o proračunu Občine Vojnik za leto 2001
1257. Sklep o določitvi ekonomske cene v Vrtcu Mavrica Vojnik
1258. Uredba o pogojih in postopku za izdajo ter odvzem licence za opravljanje energetske dejavnosti
1259. Uredba o znižani višini povračila prispevkov
1260. Odlok o spremembi odloka o tarifnem sistemu za prodajo telefonskih storitev
1261. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
1262. Odredba o dopolnitvi odredbe o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranja šarke, ki jo povzroča virus Plum pox potyvirus
1263. Odredba o pogojih za tranzit pošiljk krompirja iz Egipta, ki se pretovarjajo v Luki Koper
1264. Navodilo za vodenje evidenc količin mleka in mlečnih izdelkov ter poročanje
1265. Odločba o dopolnitvah odločbe o prepovedi uvoza v Republiko Slovenijo in prevoza preko ozemlja Republike Slovenije pošiljk domačih in divjih parkljarjev, mesa ter izdelkov in surovin, zaradi preprečitve vnosa slinavke in parkljevke
1266. Sklep o uveljavitvi sprememb in dopolnitev tretje izdaje Evropske farmakopeje (European Pharmacopoeia Third Edition)