Št. objave Naslov
957. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina (ZVDP-A)
958. Deklaracija ob 25-letnici Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (DeOVSE)
959. Sprememba poročila o gospodarskih družbah, podjetjih ali zavodih
960. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
961. Uredba o podelitvi koncesij za uporabo radiofrekvenčnega spektra za opravljanje storitev UMTS/IMT-2000
962. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o listi A obrtnih dejavnosti in listi B obrti podobnih dejavnosti
963. Sklep o spremembi sklepa o ustanovitvi Slovenskega sveta za trajnostni razvoj
964. Sklep o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta
965. Odločba o ugotovitvi neskladnosti, z učinkom razveljavitve, tretjega odstavka 34. člena in besedila drugega odstavka 35. člena leta 1995 izdane uredbe o uveljavljanju pravice do carinske oprostitve, ki se glasi: "če uvaža osebni avtomobil izključno za osebni prevoz in", ter razveljavitvi tretjega odstavka 37. člena in besedila drugega odstavka 38. člena leta 1999 izdane uredbe o uveljavljanju pravice do carinske oprostitve, ki se glasi: "če uvaža osebno motorno vozilo izključno za osebni prevoz in"
966. Spremembe pravil igre na srečo "Hitra srečka"
967. Dodatek k pravilom igre na srečo "Hitra srečka"
968. Odlok o proračunu Občine Črenšovci za leto 2001
969. Poslovnik Nadzornega odbora občine Črenšovci
970. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o odvajanju odpadnih in padavinskih voda v Občini Kamnik
971. Pravilnik o odvozu nepravilno parkiranih in zapuščenih vozil
972. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi nepremičnin kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Ravne na Koroškem
973. Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in osnovni ceni stavbnega zemljišča v Občini Mežica
974. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Mežica
975. Sklep o določitvi cen programov v vrtcu Mežica
976. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunala d.o.o.
977. Odlok o določitvi pomožnih objektov in naprav ter drugih posegov v prostor, za katera ni potrebno lokacijsko dovoljenje na območju Občine Ravne na Koroškem
978. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2000
979. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
980. Odlok o priznanjih Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah
981. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah
982. Odlok o komunalnem nadzoru v Občini Šmarje pri Jelšah
983. Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili
984. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o krajevnih skupnostih na območju Občine Šmarje pri Jelšah
985. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2001
986. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Velike Lašče za leto 2000
987. Sklep o določitvi povprečne cene za obračun storitev gospodarske javne službe ravnanja z odpadki in odlaganja ostankov komunalnih odpadkov
988. Odlok o proračunu Občine Zavrč za leto 2001
989. Odlok o proračunu Občine Žiri za leto 2001
990. Uredba o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb iz 87. člena zakona o javnih financah
991. Odločba o prepovedi uvoza v Republiko Slovenijo in prevoza preko ozemlja Republike Slovenije pošiljk domačih in divjih parkljarjev, mesa ter izdelkov in surovin, zaradi preprečitve vnosa slinavke in parkljevke
992. Sklep o kapitalski ustreznosti bank in hranilnic