Št. objave Naslov
911. Odredba o izvajanju preventivnih cepljenj in diagnostičnih ter drugih preiskav živali v letu 2001
912. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Radovljica - levi breg
913. Seznam pooblaščenih izvajalcev usposabljanja za varstvo pred požarom
914. Seznam pooblaščenih izdelovalcev študij požarne varnosti
915. Seznam pooblaščenih izvajalcev za izvajanje požarnega varovanja
916. Seznam pooblaščenih izvajalcev za vzdrževanje gasilnikov
917. Seznam pooblaščenih izvajalcev za preizkušanje hidrantnih omrežij
918. Seznam pooblaščenih izobraževalnih organizacij za izvajanje usposabljanja s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
919. Seznam pooblaščenih izvajalcev za pregledovanje in preizkušanje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite
920. Spremembe in dopolnitve daljinarja s časi vožnje relacij primestnih in medkrajevnih avtobusnih voznih redov v Republiki Sloveniji
921. Sklep o spremembi navodila za izvajanje sklepa o obveznosti rezidentov in nerezidentov, da kupujejo oziroma prodajajo tuj denar samo od oseb, ki so si za opravljanje teh poslov predhodno pridobile dovoljenje Banke Slovenije in o obveznosti poročanja o tako sklenjenih poslih
922. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje v obdobju od 5. do 11. 3. 2001
923. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrajnega sodišča
924. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrožnega sodišča
925. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice
926. Sklep o javnem pozivu sodnikom k vložitvi kandidatur za prosto mesto
927. Ugotovitveni sklep
928. Odlok o spremembi odloka o plačilu komunalnega prispevka
929. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Dobrna
930. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Dobrna
931. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Ivančna Gorica za leto 2001
932. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Ivančna Gorica
933. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o zazidalnem načrtu 14/a "Novi center Ivančna Gorica"
934. Navodilo za oddajo javnih naročil male vrednosti
935. Sklep o podelitvi Naziva častnega občana Občine Jesenice Jaku Čopu
936. Odlok o proračunu Občine Kamnik za leto 2001
937. Odlok o ureditvi cestnega prometa na območju Občine Kamnik
938. Pravilnik za vrednotenje in sofinanciranje športnih programov v Občini Kamnik
939. Sklep o ceni vzdrževanja pokopališča in mrliške vežice
940. Pravilnik o finančnih intervencijah za razvoj kmetijstva in podeželja Občine Laško
941. Sklep o ukinitvi javnega dobra
942. Sklep o ukinitvi javnega dobra
943. Sklep o ukinitvi javnega dobra
944. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
945. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Prebold
946. Pravilnik za vrednotenje programov v ljubiteljski kulturi na območju Občine Prebold
947. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda "Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana"
948. Odlok o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2001
949. Sklep o javni razgrnitvi osnutka spremembe zazidalnega načrta za območje T6-2 "Obrtna cona Trebnje" (2. in 3. faza)
950. Uredba o določitvi minimalne odkupne cene kravjega mleka za namen izvajanja ukrepov v okviru ureditve trga z mlekom in mlečnimi izdelki
951. Uredba o spremembah uredbe o določitvi režima izvoza in uvoza določenega blaga
952. Odlok o organizaciji in delovnem področju Službe Vlade Republike Slovenije za zakonodajo
953. Sklep o določitvi izhodiščnih cen strojnih in prevoznih storitev vodnogospodarske javne službe v letu 2001
954. Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o obrazcu za obračun davka od dobička pravnih oseb in načinu predlaganja obrazca davčnemu organu
955. Odločba o prepovedi uvoza v Republiko Slovenijo in prevoza preko ozemlja Republike Slovenije za kopitarje iz Bosne in Hercegovine
956. Odločba o spremembi odločbe o prepovedi uvoza v Republiko Slovenijo in prevoza preko ozemlja Republike Slovenije pošiljk domačih in divjih parkljarjev, mesa ter izdelkov in surovin, zaradi preprečitve vnosa slinavke in parkljevke