Št. objave Naslov
732. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o izvajanju Srednjeevropskega sporazuma o prosti trgovini (CEFTA) ter začasni uporabi Dodatnega protokola št. 6 k CEFTA in Sporazuma o pristopu Republike Bolgarije k CEFTA
733. Odredba o določitvi cene potnih listin
734. Odredba o podaljšanju veljavnosti izobraževalnih programov za pridobitev srednje poklicne in srednje strokovne izobrazbe za dijake, ki se bodo vpisali v začetni letnik v šolskem letu 2001/2002
735. Odredba o izobraževalnem programu za pridobitev nižje poklicne izobrazbe Čistilec objektov
736. Odredba o izobraževalnem programu za pridobitev srednje strokovne izobrazbe Prometni tehnik za izvajanje na narodno mešanem območju
737. Odredba o izobraževalnih programih za pridobitev srednje strokovne izobrazbe Geodetski tehnik, Zobotehnik, Farmacevtski tehnik in Gradbeni tehnik
738. Odredba o izobraževalnih programih za pridobitev srednje strokovne izobrazbe Tehnik zdravstvene nege, Konfekcijski modelar, Živilski tehnik in Gostinsko-turistični tehnik (poklicno-tehniško izobraževanje)
739. Odredba o izobraževalnih programih za pridobitev srednje poklicne izobrazbe Pečar-keramik, Konstrukcijski mehanik, Orodjar in Avtoličar (dualna organizacija izobraževanja)
740. Odredba o izobraževalnem programu za pridobitev srednje strokovne izobrazbe Gostinsko-turistični tehnik za izvajanje na narodno mešanem območju (poklicno-tehniško izobraževanje)
741. Odredba o izobraževalnih programih za pridobitev srednje poklicne izobrazbe Gozdar, Kmetovalec in Cvetličar
742. Pravilnik o spremembi pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za preskušanje inšpekcijskih vzorcev kemikalij ali embalaž za kemikalije
743. Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna
744. Navodilo za izvajanje subvencionirane študentske prehrane
745. Seznam strokovnih in znanstvenih naslovov in njihovih okrajšav
746. Seznam zdravil, za katera je od 30. 1. 2001 do 15. 2. 2001 prenehalo veljati dovoljenje za promet
747. Seznam zdravil, za katera je bilo od 19. 12. 2000 do 15. 2. 2001 izdano dovoljenje za promet
748. Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v državni upravi
749. Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v državni upravi
750. Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v državni upravi
751. Odločba o ugotovitvi, da določbe 6. člena, drugega odstavka 13. člena, 18., 19., 20. in 27. člena, prvega in enajstega odstavka 51. člena ter 63. člena zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe niso v neskladju z ustavo in o ugotovitvi, da sta četrti in deveti odstavek 51. člena istega zakona v neskladju z ustavo
752. Sklep o sprejemu pobude za oceno ustavnosti petega odstavka 22. člena in tretjega odstavka 29. člena zakona o zavarovalništvu in o zadržanju izvrševanja izpodbijanih določb do končne odločitve ustavnega sodišča
753. Sklep o določitvi Priloge 1 k sklepu o ukrepih za izvajanje resolucij Varnostnega sveta Organizacije združenih narodov zoper Talibane (Afganistan)
754. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje v obdobju od 26. 2. do 4. 3. 2001
755. Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. februarja 2001
756. Sklep o najnižji pokojninski osnovi in osnovi za odmero dodatnih pravic
757. Sklep o zneskih dodatka za pomoč in postrežbo
758. Sklep o uskladitvi preživnin po zakonu o preživninskem varstvu kmetov
759. Sklep o znesku starostne pokojnine kmetov
760. Sklep o znesku državne pokojnine
761. Sklep o zneskih invalidnin za telesno okvaro
762. Poročilo o gibanju plač za december 2000
763. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, januar 2001
764. Spremembe pravil igre na srečo "Športni krog"
765. Spremembe pravil kviz loterije "Dobim podarim"
766. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih taksah v Občini Bled
767. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o priznanjih Občine Bled
768. Sklep o spremembi sklepa o tarifnih postavkah ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled
769. Sklep o tarifnih postavkah oskrbe s pitno vodo v Občini Bled
770. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 2001
771. Odlok o dopolnitvah odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Brežice
772. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Brežice
773. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Brežice
774. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Cankova
775. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Cankova
776. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Staro mestno jedro Celje - ureditev Trga Celjskih knezov
777. Odlok o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2001
778. Sklep o izhodiščni ceni za izračun sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča na območju Občine Dobrepolje
779. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Dobrepolje
780. Sklep o začasnem financiranju potreb proračuna Občine Gorišnica za leto 2001
781. Pravilnik o merilih in postopkih za določitev dežurnih prodajaln v Občini Gorišnica
782. Pravilnik za vrednotenje programov športa v Občini Gornji Petrovci
783. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
784. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Grosuplje
785. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Slivnica
786. Odlok o proračunu Občine Hajdina za leto 2001
787. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Hajdina
788. Odlok o koncesiji za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka na območju Občine Hodoš
789. Sklep o začasnem financiranju Občine Hodoš za leto 2001
790. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Horjul
791. Odlok o proračunu Občine Ig za leto 2001
792. Sklep o določitvi povprečne cene za obračun storitev gospodarske javne službe ravnanja z odpadki in odlaganja ostankov komunalnih odpadkov
793. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Ilirska Bistrica
794. Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča in vrednosti stavbnega zemljišča na območju Občine Kamnik za leto 2001
795. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje izven ureditvenih območij naselij v Občini Lendava, ki jih ne urejamo s prostorsko izvedbenimi načrti
796. Sklep o določitvi višine najemnine v stanovanjih in najnujnejših bivalnih prostorih v lasti Mestne občine Kranj
797. Sklep o sprejemu programa opremljanja stavbnih zemljišč v Občini Krško za obdobje 2001-2003
798. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Krško
799. Sklep o določitvi cene programov v vrtcih Občine Krško
800. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč na območju Občine Kuzma
801. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Kuzma
802. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Kuzma
803. Pravilnik za oddajo javnih naročil male vrednosti
804. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju javnega podjetja Komunala Laško p.o.
805. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Laško
806. Sklep o podaljšanju javne razgrnitve osnutka odloka o dopolnitvah prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Lenart za obdobje 1986-1990, dopolnitev v letu 2000
807. Odlok o spremembi odloka o začasnem financiranju javne porabe v letu 2001
808. Sklep o dopolnitvi sklepa o začasnem financiranju potreb iz proračuna Mestne občine Murska Sobota za obdobje januar-marec 2001
809. Cene daljinskega ogrevanja
810. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje 1986-2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje 1986-1990 za območje Mestne občine Novo mesto, dopolnjene 2000/7 (avtocesta Kronovo-Smednik)
811. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Pohorskega bataljona Oplotnica
812. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Oplotnica za obdobje od 1. 1. 2001 do 31. 3. 2001
813. Sklep o spremembi sklepa o začasnem financiranju javne porabe Občine Podčetrtek za leto 2001
814. Sklep o potrditvi programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje zazidalnega načrta Poljane, Postojna
815. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Puconci v letu 2001
816. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Brdinje
817. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Ravne
818. Program priprave in sprejemanja zazidalnega načrta za Obrtno cono - Dobja vas
819. Program priprave in sprejemanja zazidalnega načrta za stanovanjsko zazidavo Čečovje - Jug
820. Program priprave in sprejemanja zazidalnega načrta za stanovanjsko zazidavo Dobji dvor
821. Program priprave in sprejemanja zazidalnega načrta za stanovanjsko zazidavo Hudopisk
822. Program priprave in sprejemanja zazidalnega načrta za stanovanjsko zazidavo Kotlje III
823. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Razkrižje
824. Sklep o načinu sporazumne razdelitve premoženja med Občino Ribnica in Občino Sodražica
825. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v Vrtcu Ribnica
826. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v letu 2001
827. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
828. Odlok o proračunu Občine Semič za leto 2001
829. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta kamnoloma Vrčice
830. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Semič za leto 2001
831. Sklep o povprečni gradbeni ceni, cenah stavbnega zemljišča in povprečnih stroških komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč na območju Občine Semič v letu 2001
832. Pravilnik o dopolnitvah in spremembah pravilnika o uporabi finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Semič
833. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o začasnem financiranju Občine Šalovci za leto 2001
834. Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Šentjernej
835. Odlok o organiziranju in izvajanju javne službe pomoči družini na domu in merilih za določanje plačil storitev
836. Sklep o določitvi ekonomske cene vzgojno-varstvenih programov v vrtcih v Občini Šentjernej
837. Pravilnik za oddajo javnih naročil male vrednosti
838. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini Šentjernej
839. Ugotovitveni sklep
840. Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Slivnica pri Celju
841. Sklep o začasnem financiranju javne porabe do sprejetja proračuna Občine Šentjur pri Celju za leto 2001
842. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnih planov občin Novo mesto in Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin družbenih planov občin Novo mesto in Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje občine Škocjan - dopolnitev 2000
843. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o vsebini in postopku posredovanja podatkov za predhodni in naknadni nadzor nad državnimi pomočmi
844. Uredba o načinu izvajanja obvezne gospodarske javne službe prevoza potnikov v notranjem železniškem prometu
845. Uredba o dopolnitvi uredbe o uvedbi podpor za pripravo kmetijskih pridelkov in živil za zunanji trg
846. Odlok o razveljavitvi ustanovitvenih aktov Servisa skupnih služb Vlade Republike Slovenije in Urada za žensko politiko
847. Odlok o ustanovitvi, nalogah in organizaciji Urada za javna naročila
848. Sklep o organizaciji in delovnem področju servisa skupnih služb Vlade Republike Slovenije
849. Sklep o organizaciji in delovnem področju Centra Vlade Republike Slovenije za informatiko
850. Sklep o ustanovitvi, organizaciji in delovnem področju Urada za enake možnosti
851. Sklep o organizaciji in delovnem področju Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj
852. Sklep o organizaciji in delovnem področju kadrovske službe Vlade Republike Slovenije
853. Uredba o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za obdobje začasnega financiranja Republike Slovenije
854. Pravilnik o spremembah pravilnika o načinu izdajanja dovoljenj za lete zrakoplovov