Št. objave Naslov
5490. Zakon o prevzemu in načinu poravnave obveznosti Slovenskih železarn v zvezi s programom prestrukturiranja (ZPPOSZ)
5491. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o Skladu za poplačilo odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja (ZSPOZ-A)
5492. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o kazenskem postopku (ZKP-D)
5493. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, za obdobje 1994 2003 (ZIJZ-B)
5494. Zakon o o spremembah in dopolnitvah zakona o jamstvu Republike Slovenije za obveznosti domačega letalskega prevoznika za kritje škod, nastalih kot posledica vojne oziroma terorizma in o pogojih jamstva za tuje letalske prevoznike (ZJODLPKŠ-A)
5495. Zakon o ureditvi določenih vprašanj v zvezi z graditvijo objektov na mejnih prehodih (ZDVGOMP)
5496. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
5497. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
5498. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
5499. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
5500. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
5501. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
5502. Uredba o izvajanju sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Estonijo ter začasni uporabi Sklepa št. 1/2001 in Sklepa št. 2/2001 skupnega odbora po sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Estonijo
5503. Uredba o določitvi režima izvoza in uvoza določenega blaga
5504. Uredba o določitvi carinskih kvot za leto 2002 po Splošnem sporazumu o carinah in trgovini (GATT)
5505. Uredba o izvajanju Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani, v delu, ki se nanaša na trgovino in začasni uporabi zapisnika trgovinskega pogajanja med komisijo in Republiko Slovenijo o novih vzajemnih koncesijah v kmetijstvu (Bruselj, 22. 5. 2000)
5506. Odlok o spremembi odloka o preferencialnih pravilih o poreklu blaga, ki se v letu 2001 uporabljajo za izvajanje uredbe o izvajanju Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi ter njihovimi državami, ki delujejo v okviru Evropske unije, na drugi strani, v delu, ki se nanaša na trgovino in začasni uporabi Zapisnika trgovinskega pogajanja med Komisijo in Republiko Slovenijo o novih vzajemnih koncesijah v kmetijstvu (Bruselj, 22. 5. 2000)
5507. Uredba o izvajanju sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino
5508. Uredba o izvajanju Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Latvijo
5509. Odlok o spremembi odloka o preferencialnih pravilih o poreklu blaga, ki se v letu 2001 uporabljajo za izvajanje uredbe o izvajanju sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Latvijo
5510. Uredba o izvajanju Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Litvo
5511. Odlok o uporabi odloka o preferencialnih pravilih o poreklu blaga, ki se v letu 2001 uporabljajo za izvajanje uredbe o začasni uporabi sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Litvo
5512. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o obrazcih za obračun davkov po odbitku in drugih dajatev ter načinu in rokih predlaganja obrazcev davčnemu organu
5513. Odredba o določitvi višine nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah na melioracijskih območjih v letu 2002
5514. Odredba o določitvi višine nadomestila za kritje fiksnih obratovalnih stroškov za redno delovanje skupnih namakalnih objektov in naprav na namakalnih območjih za leto 2002
5515. Pravilnik o načinu opravljanja strokovnega izpita in vpisu v ustrezni register zastopnikov pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino
5516. Spremembe in dopolnitve statuta Stanovanjske zbornice Slovenije
5517. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Ribnica za leto 2001
5518. Sklep o začasnem financiranju javne porabe v Občini Ribnica v letu 2002
5519. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Ribnica
5520. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v Vrtcu Ribnica
5521. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Ribnica
5522. Sklep o določitvi cen programov v Vzgojno-varstvenem zavodu Slovenj Gradec
5523. Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme za leto 2002 na območju Mestne občine Slovenj Gradec
5524. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Slovenj Gradec za leto 2002
5525. Sklep o določitvi višine sredstev za najem prostora za grobove na pokopališčih in uporabi mrliških vežic, ki so v upravljanju Mestne občine Slovenj Gradec
5526. Odlok o spremembi odloka o imenovanju ulic v mestu Slovenske Konjice
5527. Sklep o začasnem financiranju javne porabe v Občini Sodražica za leto 2002
5528. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2001
5529. Odlok o uvedbi povračila za priključno zmogljivost
5530. Odlok o ustanovitvi skupnega organa za izvrševanje ustanoviteljskih pravic in usklajevanje odločitev občin v zvezi z zagotavljanjem javne službe za oskrbo z vodo
5531. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Sveta Ana
5532. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
5533. Sklep o določitvi cen programov storitev v javnem vzgojno-izobraževalnem in vzgojno-varstvenem zavodu Osnovna šola Sveta Ana - vrtec Sveta Ana in Lokavec
5534. Odlok o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2002
5535. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Šalovci za leto 2001
5536. Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada za stanovanjsko gospodarstvo
5537. Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o ustanovitvi medobčinskega sklada za razvoj obrti in podjetništva Škofja Loka
5538. Odlok o Aleji znamenitih Ločanov
5539. Sklep o začasnem financiranju Občine Škofja Loka v letu 2002
5540. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2002
5541. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb Občine Velika Polana v letu 2002
5542. Sklep o začasnem financiranju proračuna Občine Žalec za leto 2002
5543. Poslovnik Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto