Št. objave Naslov
661. Zakon o revidiranju (ZRev-1)
662. Zakon o računskem sodišču (ZRacS-1)
663. Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih (ZFfS)
664. Zakon o spremembah zakona o popravi krivic (ZPKri-A)
665. Zakon o članstvu Republike Slovenije v Razvojni banki Sveta Evrope (ZČRBSE)
666. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz kredita, ki sta ga najela Stanovanjski sklad Republike Slovenije in Sklad za regionalni razvoj in ohranjanje slovenskega podeželja pri Skladu Sveta Evrope za socialni razvoj, za izvedbo programov pri popotresni obnovi in spodbujanju razvoja Posočja (ZPOKP-A)
667. Zakon o dopolnitvi zakona o železniškem prometu (ZZelP-A)
668. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za proizvodnjo krmil rastlinskega izvora
669. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za proizvodnjo sredstev za lepljenje
670. Sklep o ustanovitvi medresorske komisije za varno ravnanje s kemikalijami
671. Odredba o določitvi objekta in okoliša objekta Centra za tujce v Velikem Otoku pri Postojni ter ukrepov za njegovo varovanje
672. Sklep o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta
673. Pravilnik o potrdilu o strokovni usposobljenosti varnostnega svetovalca
674. Navodilo o vsebini in načinu vodenja računovodskih evidenc za prejemnike državnih nadomestil na področju železniškega prometa
675. Odločba o soglasju k aktu o ustanovitvi Fundacije Janez Vajkard Valvasor, ustanove za proučevanje in ohranjanje slovenske kulturne dediščine
676. Odločba o razveljavitvi četrte alinee 12. člena odloka o ureditvenem območju Mesta Litije levi breg in desni breg z mikrocelotami GS 6, GS 1, GS 2, LS 3 in LS 1 in sklepa o toleranci pri rekonstrukciji, razširitvi in sanaciji obstoječega objekta
677. Odločba o razveljavitvi 20. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o denacionalizaciji
678. Sklep o spremembi sklepa o izdaji blagajniških zapisov Banke Slovenije v tujem denarju
679. Sklep o spremembah sklepa o pogojih, ki jih mora izpolnjevati kreditni posrednik
680. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje v obdobju od 19. do 25. 2. 2001
681. Sklep o potrditvi učnega sredstva SISTEM LESTVIC ZA VIOLO
682. Sklep o potrditvi učnega sredstva GLASBENA PRAVLJICA, LUNINO KRALJESTVO
683. Sklep o potrditvi učnega sredstva LA LA BUM, Plesna abeceda za začetnike
684. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo ŽIVIM V SLOVENIJI, GEOGRAFIJA ZA 9. RAZRED DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE, Delovni zvezek
685. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo ŽIVIM V SLOVENIJI, GEOGRAFIJA ZA 9. RAZRED DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE
686. Sklep o zavarovanju zdravnikov in zobozdravnikov za škodo, ki bi lahko nastala pri njihovem delu
687. Sprememba pravil o prirejanju nagradne igre "Vzemite račun"
688. Poročilo o indeksu cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije
689. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za januar 2001
690. Odločbe o dodelitvi licence za opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih potovanj in/ali licence za opravljanje dejavnosti prodaje oziroma posredovanja turističnih potovanj
691. Sklep o povišanju ekonomske cene za dejavnosti vzgoje in varstva predšolskih otrok v Vrtcu Beltinci
692. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o lokacijskem načrtu južne razbremenilne ceste
693. Sklep o mesečni vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
694. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Kamnik
695. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje izven ureditvenih območij naselij v Občini Lendava, ki jih ne urejamo s prostorsko izvedbenimi načrti
696. Odlok o plakatiranju in neprometnih znakih v Občini Lendava
697. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju Občine Lendava za leto 2001
698. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ljutomer za leto 1999
699. Odlok o proračunu Občine Metlika za leto 2001
700. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o določitvi povprečne gradbene cene stanovanj, vrednosti zemljišč in povprečnih stroških komunalnega urejanja zemljišč na območju Občine Metlika
701. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Metlika
702. Sklep o določitvi nove cene za zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov
703. Sklep o spremembi sklepa o začasnem financiranju javne porabe za leto 2001
704. Program priprave lokacijskega načrta za izvennivojsko križanje ceste R2-441/1298 (Lendavska ulica) s progo SŽ Ormož-Hodoš v Murski Soboti
705. Sklep o javni razgrnitvi a) osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Novo mesto (PZ za spremembo LN severne obvoznice Novega mesta-bencinski servis OMV Istrabenz na odseku Bučna vas - Muhaber) b) osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah lokacijskega načrta za severno obvoznico Novega mesta-bencinski servis OMV Istrabenz na odseku Bučna vas - Muhaber
706. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Prevalje
707. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda MOCIS, Center za izobraževanje odraslih
708. Sklep o spremembi sklepa o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2001
709. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta odlagališča Cinkarne Celje Za Travnikom
710. Odlok o proračunu Občine Veržej za leto 2001
711. Odlok o priznanjih in nagradah Občine Veržej
712. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Veržej
713. Spremembe poslovnika Občinskega sveta občine Veržej
714. Pravilnik o oddaji javnih naročil male vrednosti
715. Odlok o proračunu Občine Zreče za leto 2001
716. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Zreče
717. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Zreče
718. Spremembe pravilnika o merilih za določanje dežurnih prodajaln
719. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Žetale
720. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Žetale
721. Odlok o proračunu Občine Žirovnica za leto 2001
722. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Žirovnica
723. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o načinu in pogojih podelitve koncesije za oskrbo naselij s plinom iz lokalnih omrežij v Občini Žirovnica
724. Sklep o spremembi sklepa o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Žirovnica v letu 2000
725. Sklep o spremembi sklepa o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Žirovnica v letu 2001
726. Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov, poslovnih stavb in garaž v najem ter določanju najemnin v Občini Žirovnica
727. Uredba o načinu, predmetu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe toplotne obdelave klavničnih odpadkov in kužnega materiala živalskega porekla
728. Uredba o spremembi uredbe o določitvi zneska trošarin za mineralna olja in plin
729. Uredba o spremembi uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe prenos zemeljskega plina in gospodarske javne službe upravljanje prenosnega omrežja
730. Pravilnik o pogojih za uporabo označbe višje kakovosti kmetijskih pridelkov oziroma živil
731. Pravilnik o uporabi izraza mleko in uporabi označb za mlečne izdelke