Št. objave Naslov
1. Popravek sklepa o določitvi cene posameznih programov za predšolsko vzgojo Vrtcev Brezovica
2. Popravek odloka o ustanovitvi javnega komunalnega podjetja Komunala Ribnica
5172. Slovenski računovodski standardi
5173. o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Gorenja vas - Poljane v obdobju od 1. 1. 2001 do 31. 3. 2002
5174. Sklep o določitvi vrednosti točke po odloku o komunalnih taksah v Občini Jesenice za leto 2002
5175. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Jesenice za leto 2002
5176. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Juršinci
5177. Sklep o vrednosti točke za obračun komunalnih taks v Občini Krško za leto 2002
5178. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Kungota za leto 2001
5179. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Kungota
5180. Sklep o minimalni višini najemnine za uporabo nezazidanih stavbnih in kmetijskih zemljišč, ki so v lasti Občine Kungota
5181. Odlok o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2002
5182. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Moravske Toplice
5183. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Moravske Toplice za leto 2002
5184. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Moravske Toplice za leto 2002
5185. Sklep o višini komunalnega prispevka v Občini Moravske Toplice
5186. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Podčetrtek za leto 2002
5187. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Puconci v letu 2002
5188. Odlok o dimnikarski službi na območju Občine Rogaška Slatina
5189. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Rogaška Slatina
5190. Sklep o pomoči za novorojence
5191. Sklep o začasnem financiranju Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah za leto 2002
5192. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o določitvi cen vzgojno varstvenih storitev v VVE pri Osnovni šoli Frana Metelka Škocjan
5193. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
5194. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
5195. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
5196. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Zreče za leto 2001
5197. Sklep o začasnem financiranju Občine Zreče v letu 2002
5198. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za komunalno takso v Občini Zreče za leto 2002
5199. Sklep o vrednosti točke za izračun davka od premoženja v Občini Zreče v letu 2002
5200. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2002
5201. Ugotovitveni sklep o višini povprečne gradbene cene koristne stanovanjske površine v Občini Zreče
5202. Odredba o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 2001
5203. Odredba o obrazcu napovedi za odmero dohodnine za leto 2001 in o načinu predlaganja obrazca napovedi za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti
5204. Odredba o zahtevanih izkoristkih za nove toplovodne ogrevalne kotle na tekoče ali plinasto gorivo
5205. Odredba o zahtevah za energijsko učinkovitost električnih gospodinjskih hladilnikov in zamrzovalnikov ter njihovih kombinacij
5206. Odredba o dopolnitvah odredbe o varnosti strojev
5207. Pravilnik o elementih za oblikovanje odkupne cene kravjega mleka
5208. Poročilo o gibanju plač za oktober 2001
5209. Uredba o avtonomnem ukrepu določitve carinskega kontingenta pri uvozu določenega blaga
5210. Uredba o načinu delitve količin blaga v okviru carinskih kvot
5211. Uredba o ukrepih kmetijske strukturne politike programa razvoja podeželja 2000-2006 (SAPARD)