Št. objave Naslov
5140. Odlok o pomilostitvi obtoženke in obsojencev - pomilostitev po uradni dolžnosti - ob Dnevu samostojnosti Republike Slovenije, 26. decembru 2001
5141. Uredba o določitvi kmetijskih in živilskih proizvodov, za katere se ob uvozu plačuje posebna dajatev
5142. Odredba o valorizaciji zneskov za odmero davkov po zakonu o davkih občanov za leto 2002
5143. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost
5144. Navodilo o izvajanju 41. člena zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2002 in 2003 - ZIPRS0203
5145. Odredba o spremembi odredbe o tržno informacijskem sistemu za trg govejega mesa
5146. Odredba o označevanju in registraciji drobnice
5147. Pravilnik o vsebini, členitvi in obliki računovodskih izkazov ter pojasnilih k izkazom za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
5148. Odredba o plačilu stroškov pregleda, ki jih mora plačati ladja, ki ji je pomorski inšpektor prepovedal izplutje iz pristanišča
5149. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o obliki poročila o občasnih ali trajnih meritvah v okviru obratovalnega monitoringa odpadnih vod
5150. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje
5151. Pravilnik o spremembi pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati zaposleni v Zavodu za gozdove Slovenije
5152. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merila za merjenje izpušnih plinov motornih vozil na kompresijski vžig
5153. Navodilo o spremembi navodila centrom za socialno delo o načinu izvajanja nalog šolskih uprav, ki jih določa zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
5154. Seznam zdravil, za katera je bilo od 13. 11. 2001 do 14. 12. 2001 izdano dovoljenje za promet
5155. Seznam zdravil, za katera je od 13. 11. 2001 do 14. 12. 2001 prenehalo veljati dovoljenje za promet
5156. Sklep o spremembi sklepa o lombardni obrestni meri in obrestni meri za depozit čez noč
5157. Sklep o splošni eskontni meri Banke Slovenije
5158. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje v obdobju od 24. 12. do 30. 12. 2001
5159. Sklep o razvrščanju zdravil na liste
5160. Pravilnik o postopku razvrščanja zdravil na liste
5161. Spremembe in dopolnitve splošnih pogojev poslovanja za spodbujanje razvoja na področju varstva okolja
5162. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah tarifnega pravilnika o nadomestilu za kreditiranje naložb varstva okolja
5163. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2001
5164. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč
5165. Sklep o razglasitvi Čušekove domačije, Dornava št. 28 za etnološki spomenik lokalnega pomena
5166. Sklep o določitvi športnih objektov občinskega pomena v Občini Dornava
5167. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Mestne občine Murska Sobota za obdobje januar-februar 2002
5168. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Murska Sobota za leto 2002
5169. Uredba o predčasni izpolnitvi obveznosti iz obveznic Republike Slovenije serije RS151095M
5170. Uredba o spremembi uredbe o preoblikovanju Nuklearne elektrarne Krško, p.o., v javno podjetje Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
5171. Uredba o pirotehničnih izdelkih