Št. objave Naslov
5115. Letni program statističnih raziskovanj za leto 2002
5116. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o vzpostavitvi muzejske mreže za izvajanje javne službe na področju varstva premične kulturne dediščine in določitvi državnih muzejev
5117. Uredba o načinu in kriterijih za oblikovanje seznama najpomembnejših dogodkov
5118. Uredba o merilih oziroma pogojih za določitev slovenskih avdiovizualnih del
5119. Uredba o določitvi prehoda s srednjeevropskega pasovnega časa na poletno računanje časa in prehoda nazaj v letih od 2002 do 2006
5120. Uredba o postopku in podrobnejših merilih za pridobitev statusa samostojnega novinarja in za vodenje razvida kot javne knjige
5121. Odredba o prepovedi ali omejitvi prometa oziroma uporabe fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo določene aktivne snovi
5122. Pravilnik o izvrševanju zakona o prijavi prebivališča
5123. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
5124. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o notranjem poslovanju organov za postopek o prekrških
5125. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o razglasitvi srednjeveškega mestnega jedra - Stare Ljubljane in Grajskega griča za kulturni in zgodovinski spomenik ter naravno znamenitost
5126. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Benedikt za leto 2001
5127. Odlok o dopolnitvi odloka o grbu in zastavi Občine Bistrica ob Sotli
5128. Odlok o določitvi pomožnih objektov in naprav ter drugih posegov v prostor, za katerega ni potrebno lokacijsko dovoljenje
5129. Odlok o proračunu Občine Bled za leto 2002
5130. Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bled za leto 2002
5131. Sklep o vrednosti točke za odmero komunalne takse za leto 2002
5132. Sklep o podaljšanju javne razgrnitve sprememb in dopolnitev UN Mestno jedro Brežice - del kareja C
5133. Program priprave za spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta staro mestno jedro Brežice
5134. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb Občine Črnomelj v letu 2002
5135. Odlok o proračunu Občine Dobrna za leto 2002
5136. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dobrna
5137. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Dornava za leto 2001
5138. Sklep o začasnem financiranju Občine Dornava za leto 2002
5139. Sklep o začasnem financiranju javne porabe do sprejetja proračuna Občine Idrija za leto 2002