Št. objave Naslov
5078. Pravilnik o energijskih nalepkah za določene vrste gospodinjskih aparatov
5079. Odredba za energijsko označevanje električnih hladilnikov, zamrzovalnikov in njihovih kombinacij
5080. Odredba za energijsko označevanje gospodinjskih pralnih strojev
5081. Odredba za energijsko označevanje gospodinjskih električnih sušilnih strojev
5082. Odredba za energijsko označevanje gospodinjskih pralno-sušilnih strojev
5083. Odredba za energijsko označevanje gospodinjskih pomivalnih strojev
5084. Odredba za energijsko označevanje žarnic in sijalk za uporabo v gospodinjstvu
5085. Odločba o ugotovitvi, da prvi odstavek 10. člena zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov ni v neskladju z ustavo
5086. Sklep o določitvi stopnje članskega prispevka Gospodarske zbornice Slovenije za leto 2002
5087. Odločba o dodelitvi licence za opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih potovanj in/ali licence za opravljanje dejavnosti prodaje oziroma posredovanja turističnih potovanj
5088. Odločba o odvzemu licence za opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih potovanj
5089. Odlok o proračunu Občine Brezovica za leto 2002
5090. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Brezovica
5091. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
5092. Sklep o določitvi cene posameznih programov za predšolsko vzgojo Vrtcev Brezovica
5093. Sklep o javni razgrnitvi zazidalnega načrta Gospodarski terminal Obrežje
5094. Sklep o povišanju cen programa vrtca Majšperk
5095. Sklep o oddajanju poslovnih prostorov v najem
5096. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ZN industrijska cona Šentjur
5097. Odlok o zazidalnem načrtu za ureditveno območje Blagovna
5098. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2001
5099. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2002
5100. Sklep o spremembi sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije Šmarje pri Jelšah
5101. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2002
5102. Sklep o začasnem financiranju Občine Trebnje za 1. trimesečje 2002
5103. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Trebnje za leto 2002
5104. Sklep o ceni dnevnega varstva
5105. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev (PUP) za območje Občine Trebnje (planske celote 1, 3, 4, 5), Suho krajino, Mirno, Mokronog in Šentrupert
5106. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Trebnje
5107. Odlok o objektih, napravah in posegih v prostor, za katere na območju Občine Žirovnica ni potrebno lokacijsko dovoljenje
5108. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2001
5109. Odlok o podelitvi koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja in izvajanje gospodarske javne službe zbiranje, odvajanje in čiščenje komunalnih, odpadnih in padavinskih voda v Občini Žužemberk
5110. Sklep o določitvi višine sredstev za najem prostora za grobove na pokopališčih in mrliških vežic, ki so v uporabi na območju Občine Žužemberk
5111. Sklep o določitvi novih ekonomskih cen programov predšolske vzgoje v Občini Žužemberk
5112. Sklep o vlogi za znižano plačilo vrtca
5113. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Lenart
5114. Pravilnik za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javnega vodovodnega sistema