Št. objave Naslov
5059. Proračun Republike Slovenije za leto 2002 (DP 2002)
5060. Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2002 in 2003 (ZIPRS0203)
5061. Proračun Republike Slovenije za leto 2003 (DP 2003)
5062. Odredba o ukrepih za varstvo pred utopitvami pri organiziranih športnih dejavnostih
5063. Pravilnik o označevanju govejega mesa
5064. Pravilnik o ocenjevanju in razvrščanju govejih trupov in polovic na klavni liniji
5065. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila za obveščanje o naravnih in drugih nesrečah
5066. Sklep o spremembi sklepa o razvrstitvi aktivnih bilančnih in zunajbilančnih postavk bank in hranilnic
5067. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o spremembi sklepa o kapitalski ustreznosti bank in hranilnic
5068. Pravilnik o spremembi pravilnika o določitvi cen za uporabo elektroenergetskih omrežij in kriterijih za upravičenost stroškov
5069. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2001
5070. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Dobrepolje za leto 2002
5071. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Grosuplje za obdobje 1996-2000, sprememba 2001
5072. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Tržič
5073. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi delovnih teles Občinskega sveta občine Vitanje
5074. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za dele naselij Slovenske Konjice, Zreče, Loče in Vitanje, znotraj mej ureditvenih območij za ta naselja - na območju naselja Vitanje
5075. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi vaških skupnosti in Trške skupnosti Vitanje
5076. Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2002
5077. Sklep o vrednosti elementov za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš, stanovanj in drugih nepremičnin in o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene, s katerim se določi korist za stavbno zemljišče