Št. objave Naslov
4905. Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu
4906. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o koncesiji za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka na območju Mestne občine Novo mesto
4907. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
4908. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra in odtujitvi nepremičnine parc. št. 1185/3, KO Gotna vas ter pridobitvi nepremičnine parc. št. 303/9, KO Gotna vas
4909. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra in odtujitvi nepremičnine parc. št. 1094/2, KO Šentpeter
4910. Sklep o uradnem elektronskem poštnem naslovu Občinske uprave občine Škocjan