Št. objave Naslov
618. Pravilnik o izvrševanju zakona o potnih listinah državljanov Republike Slovenije
619. Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana
620. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Ljubljana
621. Odlok o spremembah odloka o določitvi imen ulic in ukinitvi imena ene ulice na območju Mestne občine Ljubljana
622. Odlok o spremembi odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Beltinci
623. Poslovnik Nadzornega odbora občine Brežice
624. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi
625. Spremembe in dopolnitve pravilnika o podaljšanju obratovalnega časa v gostinskih obratih
626. Odlok o dopolnitvi prostorskih ureditvenih pogojev za območje PUP 3 (zahodni del občine)
627. Odlok o dopolnitvi prostorskih ureditvenih pogojev za območje PUP 4 (Cerkljansko - del)
628. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Črenšovci v letu 2001
629. Odlok o dopolnitvi odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Dobrovnik
630. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Dolenjske Toplice
631. Pravilnik o vrednotenju športnih programov v Občini Dolenjske Toplice
632. Odlok o inšpekcijskem in redarskem nadzorstvu v Mestni občini Kranj
633. Odlok o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in stroških komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč v Mestni občini Kranj za leto 2001
634. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcih na območju Mestne občine Kranj
635. Sprememba pravilnika o pogojih in merilih za dodelitev socialnih stanovanj Mestne občine Kranj v najem
636. Program priprave lokacijskega načrta ureditve reke Savinje na odseku: ovinek Marija Gradec - vključno z ovinkom Udmat
637. Odlok o organiziranju pomoči na domu v Občini Litija
638. Pravilnik o merilih za določanje podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Litija
639. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe rednega letnega vzdrževanja in izvajanje zimske službe kategoriziranih občinskih cest v Občini Ljutomer
640. Odlok o ureditvenem načrtu kopališča Moravci v Slovenskih goricah
641. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pomožnih objektih, napravah in drugih posegih v prostor na območju Občine Ljutomer
642. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Slavka Osterca Ljutomer
643. Sklep o povprečni gradbeni ceni, stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Ljutomer za leto 2001
644. Sklep o prekvalifikaciji poslovnega v športni objekt občinskega pomena
645. Odlok o proračunu Občine Markovci za leto 2001
646. Odlok o proračunu Občine Medvode za leto 2001
647. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Moravske Toplice za leto 2001
648. Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Moravske Toplice
649. Program priprave za izdelavo zazidalnega načrta za počitniško vas Ivarčko jezero
650. Odlok o proračunu Občine Sevnica za leto 2001
651. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, povprečnih stroških komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnega zemljišča v Občini Sevnica za leto 2001
652. Sklep o vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stavb, delov stavb, stanovanj in garaž ter prostorov za počitek oziroma rekreacijo na območju Občine Sevnica
653. Pravilnik o oddaji javnih naročil male vrednosti
654. Odlok o prazniku Občine Tišina
655. Pravilnik o merilih za določanje dežurnih prodajaln
656. Odlok o proračunu Občine Trebnje za leto 2001
657. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o taksah za obremenjevanje okolja z odpadki
658. Sklep o ukinitvi in vzpostavitvi zemljišča v splošni rabi
659. Sklep o ukinitvi in vzpostavitvi zemljišča v splošni rabi
660. Pravilnik o rednem vzdrževanju kategoriziranih in nekategoriziranih javnih poti v Občini Trebnje