Št. objave Naslov
4148. Uredba o preklicu sankcij proti Zvezni republiki Jugoslaviji
4149. Pravilnik o programu in načinu opravljanja izpita iz geodetske stroke
4150. Navodilo o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2000
4151. Začasni statut Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije
4152. Pravilnik o postopkih za izvedbo volitev v svete območnih enot in odbore izpostav območnih enot zbornice
4153. Poslovnik Nadzornega odbora občine Polzela
4154. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah za Občino Rogatec
4155. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta za ureditev cone C-3 v Rogatcu