Št. objave Naslov
1. Popravek cenika za pregled poročila o preskusu in registracijo dobaviteljevih izjav o skladnosti
3958. Odredba o stroških
3959. Seznam zdravil, za katera je bilo od 30. 6. 2000 do 3. 10. 2000 izdano dovoljenje za promet
3960. Seznam zdravil, katerim je od 30. 6. 2000 do 3. 10. 2000 razveljavljeno dovoljenje za promet
3961. Statut skupnosti zavodov - Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije
3962. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, september 2000
3963. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
3964. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
3965. Sklep o sprejemu programa opremljanja stavbnih zemljišč za ureditveno območje B-5 Perovo
3966. Odlok o preoblikovanju Stanovanjskega sklada občine Slovenske Konjice in o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada občine Slovenske Konjice
3967. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Zavoda za kulturo Slovenske Konjice
3968. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta osrednjega dela Slovenskih Konjic (območje dvojčki)
3969. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za ureditveno območje naselja Bezina
3970. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
3971. Odlok o spremembi odloka o določitvi pomožnih objektov in drugih posegov v prostor na območju Občine Zreče, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje
3972. Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Zreče
3973. Pravilnik o merilih za določanje dežurnih prodajaln
3974. Odlok o priznanjih in nagradah Občine Žirovnica
3975. Sklep o spremembi sklepa o določitvi in organiziranju enot, služb in drugih organov za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči v Občini Žirovnica
3976. Odlok o financiranju političnih strank v Občini Žužemberk
3977. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žužemberk
3978. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prevole
3979. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Žužemberk