Št. objave Naslov
3942. Pravilnik o varstvu gozdov
3943. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote
3944. Sklep o razpisu referenduma za krajevni samoprispevek za Krajevno skupnost Beltinci
3945. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Bled
3946. Sklep o tarifnih postavkah ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled
3947. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled
3948. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za stanovanjsko izgradnjo v Občini Bled
3949. Odlok o dopolnitvah odloka o pomožnih objektih, napravah in drugih posegih v prostor v Občini Cerkno, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje
3950. Odlok o priznanjih Občine Medvode
3951. Odlok o rebalansu proračuna Občine Mežica za leto 2000
3952. Poslovnik o delu Nadzornega odbora občine Mislinja
3953. Sklep o imenovanju podžupana
3954. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Vodice za leto 2000
3955. Sklep o razpustitvi Sveta KS Dragomer Lukovica
3956. Sklep o razpisu predčasnih volitev v Svet KS Dragomer Lukovica
3957. Odlok o rebalansu proračuna Občine Žiri za leto 2000