Št. objave Naslov
3766. Zakon o dopolnitvi in spremembi zakona o matičnih knjigah (ZMK-D)
3767. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3768. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3769. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3770. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3771. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3772. Sprememba poročila o gospodarskih družbah, podjetjih ali zavodih
3773. Uredba o zaščitnih ukrepih
3774. Sklep o statusnem preoblikovanju Inštituta za geodezijo in fotogrametrijo Fakultete za gradbeništvo in geodezijo v Geodetski inštitut Slovenije
3775. Odredba o uvedbi namakanja na območju Občine Krško
3776. Odredba o uvedbi melioracije na kompleksu imenovanem Namakalni sistem Vogršček-južni krak-oroševalni sistem polja Pod Karavlo, Nad Karavlo in Gramoznica pri Mirni
3777. Pravilnik o etični komisiji za poskuse na živalih
3778. Navodilo o dopolnitvah navodila o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje klasične prašičje kuge (Pestis suum)
3779. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje v obdobju od 25. 9. do 1. 10. 2000
3780. Sklep o razrešitvah in imenovanjih
3781. Sklep o imenovanju volilne komisije 9. volilne enote, ki obsega območje občin Koper, Izola, Piran za volitve poslanca italijanske narodne skupnosti (sedež: Koper), se imenujejo
3782. Sklep o imenovanju volilne komisije 10. volilne enote, ki obsega območje občin Murska Sobota in Lendava za volitve poslanca madžarske narodne skupnosti (sedež: Lendava), se imenujejo
3783. Dodatek k pravilom igre na srečo "Hitra srečka"
3784. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za Krajevno skupnost Gornji Petrovci, ki zajema naselje Gornji Petrovci in Peskovci
3785. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Hajdina za leto 2000
3786. Odlok o priznanjih Občine Hajdina
3787. Odlok o zazidalnem načrtu za del območja, za katerega je bil sprejet zazidalni načrt dela industrijske cone v Lenartu za podjetje Klemos, Livarna in Unior
3788. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Lenart
3789. Odlok o spremembah in dopolnitvah lokacijskega načrta kanalizacije Ljutomer
3790. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Ljutomer za leto 2000
3791. Sklep o ukinitvi javnega dobra
3792. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Mežica
3793. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje dela Krajevne skupnosti Bogojina - za naselje Bukovnica
3794. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za Krajevno skupnost Filovci - za naselje Filovci
3795. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za Krajevno skupnost Moravske Toplice - za naselje Moravske Toplice
3796. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za Krajevno skupnost Noršinci - za naselje Noršinci
3797. Uredba o spremembi uredbe o prenehanju veljavnosti uredb o preoblikovanju javnih podjetij za proizvodnjo električne energije
3798. Uredba o določitvi najvišjih cen prevoza potnikov po železnici v notranjem potniškem prometu
3799. Uredba o določitvi najvišjih cen osnovnih poštnih storitev
3800. Uredba o ustanovitvi zavodov za prestajanje kazni zapora v Republiki Sloveniji
3801. Sklep o spremembi sklepa o organizaciji in delu Javnega zavoda Kobilarna Lipica
3802. Sklep o določitvi premije za nakup pravice do nakupa deviz