Št. objave Naslov
1. Popravek odredbe o označevanju in registraciji drobnice
3754. Odredba o izobraževalnem programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe - Komunala
3755. Odredba o smeri strokovne izobrazbe predavateljev in drugih strokovnih delavcev v programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe Komunala
3756. Pravilnik o kriterijih za dodeljevanje sredstev za intervencije v obnovljive vire energije in učinkovito rabo energije
3757. Navodilo o načinu in pogojih določanja upoštevnega trga
3758. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje v obdobju od 18. do 24. 9. 2000
3759. Spremembe pravil kviz loterije "Olimpijska srečka"
3760. Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o razporeditvi delovnega časa in uradnih ur v Občinski upravi občine Bled
3761. Sklep o razpisu svetovalnega referenduma o preimenovanju naselja Podbočje
3762. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka na območju naselij Gorenje Kamence, Hudo in Daljni vrh v Krajevni skupnosti Bučna vas
3763. Odlok o načinu plakatiranja in reklamiranja na območju Občine Sveta Ana za izvedbo rednih volitev poslancev v Državni zbor Republike Slovenije 2000
3764. Odlok o občinskem prazniku Občine Trnovska vas
3765. Programska zasnova za območje zazidalnega načrta Ilovica v ureditvenem območju L2S/9 kot dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Vrhnika