Št. objave Naslov
3708. Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (ZNPK)
3709. Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ)
3710. Zakon o poračunavanju finančnih obveznosti Republike Slovenije iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZPFOPIZ)
3711. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prispevkih za socialno varnost (ZPSV-C)
3712. Zakon o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic suše, neurja s točo, plazenja tal in sluzenja morja v letu 2000 (ZZSO2000)
3713. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o upravnih taksah (ZUT-B)
3714. Pravilnik o sanitarno-tehničnih pogojih za promet oziroma proizvodnjo nevarnih kemikalij
3715. Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v državni upravi
3716. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča in vrnitvi zadeve v novo odločanje
3717. Odločba o razveljavitvi sklepa Vrhovnega sodišča in vrnitvi zadeve v novo odločanje
3718. Akt o spremembi akta o določitvi števila sodniških mest na višjih, okrožnih in okrajnih sodiščih v Republiki Sloveniji
3719. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika višjega sodišča
3720. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrožnega sodišča
3721. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto višje sodnice
3722. Sklep Sodnega sveta Republike Slovenije o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur za prosto mesto predsednika Okrajnega sodišča v Brežicah
3723. Sklep Sodnega sveta Republike Slovenije o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur za prosto mesto podpredsednika Okrajnega sodišča v Domžalah
3724. Sklep o imenovanju sodnice za prekrške na sodniško mesto sodnice za prekrške na Senatu za prekrške Republike Slovenije
3725. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, avgust 2000
3726. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za avgust 2000
3727. Razlaga kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (KPnd)
3728. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote
3729. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v splošni rabi
3730. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta Prekorje-Toplak
3731. Odlok o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za del krajinskega parka Golte (ureditveno območje Golte) na območju Občine Ljubno
3732. Program priprave odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za izjemne posege na podlagi sprememb in dopolnitev planskih aktov Občine Ljubno - dopolnitev v letu 1999
3733. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za izjemne posege na podlagi sprememb in dopolnitev planskih aktov Občine Ljubno - dopolnitev v letu 1999
3734. Sklep o razpisu svetovalnega referenduma o ukinitvi vojaškega poligona Poček na območju Občine Postojna
3735. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za del Krajevne skupnosti Brezovci - naselje Brezovci
3736. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za del Krajevne skupnosti Brezovci - naselje Predanovci
3737. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za del Krajevne skupnosti Zenkovci - naselje Beznovci
3738. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za del Krajevne skupnosti Zenkovci - naselje Strukovci
3739. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za del Krajevne skupnosti Brezovci - naselje Lemerje
3740. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za del Krajevne skupnosti Zenkovci - naselje Zenkovci
3741. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za del Krajevne skupnosti Bodonci - naselje Bodonci
3742. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za del Krajevne skupnosti Bodonci - naselje Vadarci
3743. Sklep o določitvi objektov občinskega pomena na področju športa v Mestni občini Slovenj Gradec
3744. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
3745. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Veržej za leto 2000
3746. Odlok o kategorizaciji občinskih cest na območju Občine Veržej
3747. Uredba o določitvi najvišje povprečne prodajne cene zemeljskega plina iz transportnega omrežja
3748. Pravilnik o službeni izkaznici pooblaščenih uradnih oseb carinske službe
3749. Navodilo o pogojih ter načinu ponudbe prostih denarnih sredstev oziroma prostega namenskega premoženja Ministrstvu za finance