Št. objave Naslov
3690. Uredba o listi blaga in storitev, za katere se uporabljajo ukrepi kontrole cen
3691. Pravilnik o notranji organizaciji in pisarniškem poslovanju Ustavnega sodišča Republike Slovenije
3692. Sklep o razpisu svetovalnega referenduma in določitvi referendumskih območij za ustanovitev četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana
3693. Sklep o začetku postopka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Murska Sobota od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Grad
3694. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Krško
3695. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Pince
3696. Pravilnik o oddajanju prostorov v Zdravstvenem domu Litija za opravljanje zdravstvene dejavnosti na podlagi koncesije
3697. Odlok o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe na področju opravljanja pokopaliških storitev in pogrebne dejavnosti
3698. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini Podčetrtek
3699. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Pertoča po programih posameznih vasi
3700. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sodražica za leto 1999
3701. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Sodražica
3702. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini Sodražica
3703. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Sv. Andraž v Sl. goricah za leto 1999
3704. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Sv. Andraž v Sl. goricah za leto 2000
3705. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Štore - dopolnitev v letu 1999
3706. Sklep o ukinitvi javnega dobra parc. št. 2130/9 k.o. Zabukovica
3707. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o nomenklaturi poklicev