Št. objave Naslov
1. Popravek energetskega zakona (EZ)
408. Zakon o geodetski dejavnosti (ZgeoD)
409. Zakon o upravnih taksah (ZUT)
410. Odlok o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 2000
411. Poslovnik Občinskega sveta občine Dobrova-Polhov Gradec
412. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda "Agencija za razvoj turizma in podjetništva v Občini Kamnik"
413. Statut Občine Kobarid
414. Poslovnik Občinskega sveta občine Kobarid
415. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Kobarid za leto 1999
416. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kobarid za leto 2000
417. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
418. Sklep o izvzetju iz javnega dobra
419. Odlok o organizaciji in izvajanju službe socialne oskrbe na domu in merilih za določanje plačil storitev v Občini Kuzma
420. Odlok o ustanovitvi lokalne turistične organizacije
421. Odlok o podeljevanju priznanj Občine Kuzma
422. Statut Občine Laško
423. Poslovnik Občinskega sveta občine Laško
424. Poslovnik Nadzornega odbora občine Lenart
425. Sklep o dopolnitvi sklepa o imenovanju podžupana
426. Statut Občine Mislinja
427. Pravilnik o podeljevanju priznanja "športnik leta" v Občini Mislinja
428. Sklep Občinskega sveta mestne občine Novo mesto o sprejetju programa opremljanja stavbnih zemljišč
429. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Kremenca I v Postojni
430. Odlok o ustanovitvi Športnega zavoda Ravne na Koroškem
431. Pravilnik o merilih in kriterijih za dodeljevanje socialnih stanovanj v najem
432. Odlok o ustanovitvi zavoda za kulturo Škofja Loka
433. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Loški muzej Škofja Loka
434. Odredba o razporeditvi uradnih ur organov Občinske uprave občine Škofja Loka
435. Odlok o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih ter padavinskih voda na območju Občine Štore
436. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Štore
437. Odlok o urejanju pokopališč, pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Žetale
438. Odlok o gospodarskih javnih službah na območju Občine Žetale
439. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Žužemberk
440. Odlok o grbu in zastavi Občine Žužemberk
441. Odlok o turistični taksi v Občini Žužemberk
442. Odlok o spremembi lokacijskega načrta kanalskega sistema Žužemberk