Št. objave Naslov
3615. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 2000
3616. Uredba o akreditacijskih pogojih za delovanje Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
3617. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
3618. Odredba o izobraževalnih programih za pridobitev srednje poklicne izobrazbe Prodajalec za izvajanje na narodno mešanih območjih (dualna organizacija izobraževanja)
3619. Odredba o izobraževalnih programih za pridobitev srednje strokovne izobrazbe Ekonomski tehnik za izvajanje na narodno mešanih območjih
3620. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o kakovosti tekočih goriv glede vsebnosti žvepla, svinca in benzena
3621. Pravilnik o kakovosti tekočih goriv
3622. Navodilo o razporejanju in pošiljanju obsojencev na prestajanje kazni zapora v zavode za prestajanje kazni zapora
3623. Dopolnitev seznama potrjenih domačih sort kmetijskih rastlin in tujih sort kmetijskih rastlin, za katere je bila dovoljena introdukcija v Republiki Sloveniji
3624. Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v državni upravi
3625. Statut Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
3626. Sklep o uskladitvi vrednosti točke v notarski tarifi
3627. Aneks h kolektivni pogodbi celulozne, papirne in papirno predelovalne dejavnosti
3628. Odlok o varstvu lokalnih virov pitne vode
3629. Odlok o občinskih cestah
3630. Odlok o organizaciji in izvajanju pomoči družini na domu in merilih za določanje plačil storitev
3631. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ig za leto 1999
3632. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Iška vas in k.o. Dobravica
3633. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Vrh nad Laškim
3634. Sklep o imenovanju Volilne komisije krajevne skupnosti Vrh nad Laškim
3635. Ugotovitveni sklep, da mandat svetnika Občinskega sveta občine Loška dolina preide na naslednjega kandidata iz istoimenske liste SKD - Slovenski krščanski demokrati
3636. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Občine Žužemberk - dopolnjene 2000
3637. Sklep o ustanovitvi Krajevne skupnosti Hinje
3638. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o posojilu za študij
3639. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sestavi in delovanju razširjenih strokovnih kolegijev