Št. objave Naslov
3515. Odlok o razrešitvi generalnega konzula Republike Slovenije v Münchnu
3516. Pravilnik o rokih, vsebini in načinu posredovanja podatkov
3517. Pravilnik o načinu pridobitve dovoljenj za uvoz, tranzit, izvoz, skladiščenje in porabo strupenih kemikalij
3518. Pravilnik o pogojih za proizvodnjo strupenih kemikalij in obratovanje objektov za njihovo proizvodnjo
3519. Pravilnik o izvajanju inšpekcije na podlagi zakona o kemičnem orožju
3520. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območji urejanja ŠR 1/2-1 Bellevue - del in ŠR 1/2-2 Tivoli
3521. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadzorstvu nad izvajanjem predpisov Mestne občine Ljubljana
3522. Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Bloke
3523. Odlok o ureditvi zimske službe v Občini Borovnica
3524. Odlok o uresničevanju javnega interesa na področju športa v Občini Borovnica
3525. Pravilnik za vrednotenje programov športa v Občini Borovnica in zagotavljanju sredstev za obratovalne stroške športnih objektov
3526. Sklep o višini sredstev za posamezne športne programe
3527. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Dobje
3528. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Šentjur - za območje Občine Dobje
3529. Sklep o izvzetju javnega dobra
3530. Sklep o neodplačanem prenosu nezazidanega stavbnega zemljišča za potrebe izgradnje novega Zavoda za usposabljanje in varstvo Dobrna
3531. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2000
3532. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Gornja Radgona
3533. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi varstvenih pasov vseh javnih vodnih virov in ukrepih za njihovo zavarovanje v Občini Gornja Radgona
3534. Sklep o določitvi višine vzdrževalnine priključka
3535. Sklep o ceni vode za območje Občine Gornja Radgona
3536. Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi vodovodnih objektov in naprav v Občini Gornja Radgona
3537. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu Zdravilišča Laško (KR1-del)
3538. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih na območju Občine Laško
3539. Odlok o komunalnih taksah v Občini Ljutomer
3540. Sporazum o razdelitvi premoženja javnega podjetja Komunala, d.o.o., Murska Sobota
3541. Odlok o izvajanju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih in padavinskih voda
3542. Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji
3543. Pravilnik o obračunavanju stroškov za uporabo javne kanalizacije
3544. Odlok o ureditvenem načrtu za Turistični kompleks Otočec
3545. Odlok o določitvi povprečne gradbene cene m2 stanovanjske površine in povprečnih stroškov komunalnega urejanja zemljišča na območju Mestne občine Novo mesto za leto 2000
3546. Sklep o povišanju cen čiščenja in odvajanja odpadnih voda, in sicer postopoma
3547. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Odranci
3548. Sklep o ukinitvi javnega dobra
3549. Odlok o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2000
3550. Ugotovitev, da je mandat svetnika prešel na naslednjega kandidata
3551. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
3552. Odlok o simbolih, prazniku in priznanjih Občine Razkrižje
3553. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavih dolgoročnega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986-1990 za območje Občine Razkrižje
3554. Odlok o podeljevanju priznanj Občine Ribnica na Pohorju
3555. Pravilnik za spodbujanje samozaposlovanja v Občini Ribnica na Pohorju
3556. Sklep o uvedbi časovno omejenega parkiranja - modre cone na javnih in urejenih parkiriščih v Slovenj Gradcu in o obračunavanju pavšalnih parkirnin in letnih abonmajev za nadzorovana in urejena parkirišča na območju Mestne občine Slovenj Gradec
3557. Odlok o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave
3558. Odlok o stavbnih zemljiščih v lasti Občine Trebnje
3559. Odlok o obvezni splošni in občasni deratizaciji na območju Občine Trebnje
3560. Sklep o določitvi ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcu Občine Veržej
3561. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
3562. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča