Št. objave Naslov
3491. Zaključni račun proračuna Republike Slovenije za leto 1997 (RZ97)
3492. Pravilnik o pogojih za promet na debelo z zdravili za uporabo v veterinarski medicini
3493. Poročilo o gibanju plač za junij 2000
3494. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 1999
3495. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Pionirski dom - Center za kulturo mladih
3496. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Otona Župančiča
3497. Odlok o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 - za območje Mestne občine Ljubljana
3498. Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o potrditvi sejemskega reda na sejmiščno razstavnem prostoru Ljubljane
3499. Sklep o določitvi višine najemnine v stanovanjih in najnujnejših bivalnih prostorih v lasti Mestne občine Ljubljana
3500. Sklep o ukinitvi javnega dobra
3501. Pravilnik o merilih za določitev lokacij in o lokacijah za oglaševanje
3502. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Bistrica ob Sotli
3503. Odlok o organizaciji in izvajanju javne službe pomoči na domu
3504. Odlok o imenovanju nove ulice na območju naselja Dobova
3505. Odlok o spremembi območij naselij Sromlje in Blatno
3506. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o priznanjih in nagradah Občine Cerkno
3507. Sklep o ukinitvi značaja dobrine v splošni rabi
3508. Odlok o statusnem preoblikovanju javnega komunalnega podjetja Hydrovod Kočevje-Ribnica, p.o. v Hydrovod, d.o.o., družbo za komunalno dejavnost
3509. Razpis nadomestnih volitev v Svet krajevne skupnosti Bertoki, volilna enota št. 3
3510. Odlok o ureditvenem načrtu namakanja Kalce-Naklo
3511. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organiziranju Poklicne gasilske enote Krško
3512. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem - ureditvenem načrtu šole Ivan Cankar v Ljutomeru
3513. Sklep o spremembi programa priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Slovenska Bistrica, za območje Občine Oplotnica - dopolnitev 2000
3514. Sklep o statusu javnega dobra