Št. objave Naslov
3389. Zakon o dopolnitvah zakona o evidenci volilne pravice (ZEVP-A)
3390. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1A)
3391. Zakon o dopolnitvi zakona o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic (ZPVAS-E)
3392. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o lokacijskem načrtu za odsek avtoceste Slivnica-Pesnica
3393. Uredba o cenah za storitve v postopkih homologacije in posamične odobritve vozil
3394. Uredba o spremembah uredbe o določitvi tržnega reda za žita letine 2000
3395. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o podelitvi koncesije za uporabo radiofrekvenčnega spektra na 1800 MHz za opravljanje storitev mobilne telefonije
3396. Sklep pridružitvenega sveta št. 1/2000 z dne 5. 5. 2000 o sprejemu določil in pogojev za sodelovanje Slovenije v programu Skupnosti za energetsko učinkovitost SAVE II
3397. Sklep o načinu objavljanja določenih predpisov vlade in ministrov v Uradnem listu Republike Slovenije
3398. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Črnomelj
3399. Odredba o obliki poročil o meritvah v okviru obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak
3400. Odredba o barvilih, ki se smejo dodajati zdravilom
3401. Odredba o določitvi enotnega nacionalnega poimenovanja zdravilnih učinkovin in sistemu razvrščanja zdravil po anatomsko-terapevtsko-kemični klasifikaciji
3402. Pracilnik o naročanju na specialistični pregled
3403. Pravilnik o pogojih in postopku za pridobitev posebnega dovoljenja za uvoz zdravil in medicinskih pripomočkov
3404. Pravilnik o spremembi pravilnika o merilih za oblikovanje cen zdravil na debelo in o načinu obveščanja o cenah zdravil na debelo
3405. KoeficientI rasti cen v Republiki Sloveniji, julij 2000
3406. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za julij 2000
3407. Odločba o dodelitvi licence za opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih potovanj in/ali licence za opravljanje dejavnosti prodaje oziroma posredovanja turističnih potovanj
3408. Sklep o razpisu nadomestnih volitev za enega člana Občinskega sveta občine Bloke
3409. Razpis nadomestnih volitev članov Svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Jesenice
3410. Sklep o prodajni ceni zemeljskega plina
3411. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kobilje za leto 1999
3412. Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta Ljubno ob Savinji
3413. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986-2000 - dopolnjen 1993 in 1994 in družbenega plana razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986-1990 za območje Občine Slovenske Konjice - dopolnjen 1998
3414. Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Šentjur pri Celju za obdobje 1986 - 2000 za območje Občine Šentjur pri Celju ter spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin družbenega plana Občine Šentjur pri Celju za obdobje 1986 - 1990 za območje Občine Šentjur pri Celju, vse dopolnitve 2000
3415. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v letu 2000
3416. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
3417. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
3418. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
3419. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah odloka o PUP za območje bolnice Vojnik
3420. Odlok o plačilu komunalnega prispevka
3421. Seznam zdravil, za katera je od 19. 5. 2000 do 30. 6. 2000 prenehalo veljati dovoljenje za promet
3422. Seznam zdravil, za katera je bilo od 19. 5. 2000 do 30. 6. 2000 izdano dovoljenje za promet