Št. objave Naslov
3344. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o razporeditvi radiofrekvenčnih pasov v Sloveniji
3345. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje
3346. Pravilnik o spremembi pravilnika o pridobitvi certifikata o skladnosti za naprave za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev
3347. Pravilnik o splošnem označevanju predpakiranih živil
3348. Pravilnik o mazavih maščobah
3349. Pravilnik o pogojih, pod katerimi se lahko daje živalsko seme v promet
3350. Pravilnik o spremembi pravilnika o veterinarsko-sanitarnem nadzoru živilskih obratov, veterinarsko-sanitarnih pregledih ter o pogojih zdravstvene ustreznosti živil in surovin živalskega izvora
3351. Pravilnik o spremembah pravilnika o bistvenih sestavinah pravil agrarne skupnosti ter o vsebini registra agrarnih skupnosti in njihovih članov
3352. Navodilo o spremembah navodila o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje salmoneloze (Salmonellosis)
3353. Odločba o prenehanju veljavnosti odločbe o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk domače in divje perutnine ter izdelkov in surovin, ki izvirajo od domače in divje perutnine iz določenih regij v Republiki Italiji
3354. Odločba o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk domače in divje perutnine ter izdelkov in surovin, ki izvirajo od domače in divje perutnine iz regij Toscana, Emilia - Romagna, Marche, Friuli- Venezia Giulia, Umbrija, Lombardia in Piemonte
3355. Seznam sort, ki se izbrišejo iz seznama potrjenih domačih sort kmetijskih rastlin in tujih sort kmetijski rastlin, za katere je bila dovoljena introdukcija v Republiki Sloveniji
3356. Seznam sort, ki se izbrišejo s seznama domačih in udomačenih tujih sort kmetijskih rastlin, ki so upravičeno v proizvodnji v Republiki Sloveniji
3357. Sklep o ukinitvi in vzpostavitvi javnega dobra v k.o. Globočice
3358. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda osnovna šola Črna na Koroškem
3359. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Na Kamenju v Dolenjskih Toplicah - sprememba
3360. Odlok o določitvi števila članov svetov Vaških skupnosti Kočevske Poljane in Pod Srebotnikom ter o določitvi volilnih enot za volitve članov svetov Vaških skupnosti Kočevske Poljane in Pod Srebotnikom v Občini Dolenjske Toplice
3361. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Občine Dolenjske Toplice - dopolnjene 2000
3362. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Zgodovinsko jedro Dolenjske Toplice
3363. Sklep o sprejetju programa opremljanja stavbnih zemljišč
3364. Sklep o povišanju cen za odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda
3365. Sklep o ustavitvi postopka izdelave lokacijskega načrta za rekonstrukcijo dela glavne ceste G1-6, odsek 342 od km 0,000 do km 1,400
3366. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine kočevje za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Kočevje za obdobje 1986 do 1990, dopolnjen v letu 1999
3367. Odlok o ugotovitvi skladnosti prostorsko izvedbenih aktov s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Kočevje za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Kočevje za obdobje 1986 do 1990, dopolnjen v letu 1999, za območje Občine Kočevje
3368. Sklep o tarifnih postavkah ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Kočevje
3369. Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Kočevje
3370. Sklep o javni razgrnitvi odloka o dopolnitvi odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za mesto Murska Sobota in okolico
3371. Razpis nadomestnih volitve člana sveta Krajevne skupnosti Černelavci
3372. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Podčetrtek
3373. Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Podčetrtek
3374. Ugotovitev, da je mandat člana Občinskega sveta občine Prebold prešel na naslednjega kandidata
3375. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Slovenska Bistrica za leto 1999
3376. Odlok o lokacijskem načrtu za obvoznico Pragersko
3377. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za izjemne posege v prostor na osnovi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov Občine Slovenske Konjice - dopolnjenih v letu 1998
3378. Odlok o zazidalnem načrtu Bezina
3379. Odlok o spremembah in dopolnitvah ZN Vešenik del A in B
3380. Sklep o javni razgrnitvi osnutka tekstualnih sprememb in dopolnitev odloka o PUP za ureditveno območje naselja Bezina
3381. Sklep o javni razgrnitvi osnutka tekstualnih sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta osrednjega dela Slovenskih Konjic (območje dvojčki)
3382. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Prevrat
3383. Pravilnik o merilih za določanje podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov
3384. Odlok o izvajanju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda v Občini Šentjernej
3385. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Občine Šentjernej - dopolnjene 1997 in 2000
3386. Odlok o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Občini Postojna
3387. Sklep o potrditvi programa za opremljanje stavbnih zemljišč
3388. Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opremljenosti na območju Občine Postojna za leto 2000